1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου – Α.Ε.ΔΙ.Κ δημοσιεύει την πρώτη της εταιρική Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία προετοιμάστηκε με βάση τα πρότυπα GRΙ 2021 και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Μέσα από την Έκθεση αυτή αναδεικνύεται η δέσμευση και η πορεία της εταιρείας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αποτυπώνονται η στρατηγική και οι επιδόσεις της σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Η παρούσα Έκθεση καλύπτει τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 και παρουσιάζει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.

 

AEDIK_ESG_REPORT_2022