Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Προσκληση για την υποβολή προσφοράς για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Υποστήριξης Υλοποίησης του Έργου με τίτλο: ‘’ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.ΔΙ.Κ.’’ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5093585

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ (ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ)    
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Ημ/νία: 26/07/2022
Τηλ. 2103632185 – 2741030880 Αρ. Πρωτ: 226 ΕΞ.
Fax. 2103609082 – 2741030884    
Email: info@aedik.gr Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
  Κοιν. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
    Γραφείο Γενικού Διευθυντού
    Τμήμα Προμηθειών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
‘’ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.ΔΙ.Κ.’’
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5093585
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ—ΤΙΜΗΣ
CPV: 72224000-1

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡ. 118 Ν.4412/2016)

Εκτιμώμενης Αξίας € 18.750,00 πλέον ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τετάρτη 03/08/2022 και ώρα 14:00

 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης κάνετε κλίκ εδώ: http://aedik.gr/wp-content/uploads/2022/07/Prosklisi_Ypovolis_Prosforas_Texnikou_Symv_Anadeixi_Axiopoiisi_Istorias_Politistikis_Axias_27.7.2022.pdf

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης σε μορφή Word κάνετε κλίκ εδώ: http://aedik.gr/wp-content/uploads/2022/07/Prosklisi_Parohis_YpiresTexnSymvoul_Diaxeirisis_Ergou_27.7.22.docx