Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών συμβούλου ασφάλισης του διαύλου της Διώρυγας Κορίνθου με τη διαδικασια της απ’ ευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών συμβούλου ασφάλισης του διαύλου της Διώρυγας Κορίνθου με τη διαδικασια της απ’ ευθείας ανάθεσης

Αρ.  Πρωτ.: 573 ΕΞ./27-04-20

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1.        ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

Επωνυμία: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.)
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 88
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός: 11472
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS: EL652
Τηλέφωνο: 2103632185
Φαξ: 2103609082
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@aedik.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.aedik.gr

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της ΑΕΔΙΚ είναι η εκμετάλλευση της Διώρυγας Κορίνθου.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό.

1.2     Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Η σύμβαση συνάπτεται δυνάμει των σχετικών διατάξεων περί απευθείας ανάθεση του Ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΑΕΔΙΚ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2020 της ΑΕΔΙΚ.

1.3     Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφάλισης για τη διαμόρφωση των όρων ασφαλιστηρίου συμβολαίου του Διαύλου της Διώρυγας Κορίνθου για την κάλυψη των κατωτέρω ειδών ασφάλισης:

Α) Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης απορρέουσα από τις ασφαλιστέες δραστηριότητες κατά τη λειτουργία της Διώρυγας Κορίνθου, με όριο Δέκα Εκατομμύρια Ευρώ ανά ατύχημα ή συμβάν.

Β)  Ασφάλιση κινδύνου κλεισίματος ή και αποκατάστασης λειτουργίας του Διαύλου, περιλαμβανομένων εργασιών επιδιόρθωσης/αποκατάστασης για οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένου της αιτίας σεισμού, με όριο Δέκα Εκατομμύρια Ευρώ ανά ατύχημα ή συμβάν.

Γ) Ασφάλιση κινδύνου διακοπής ή/και παρακώλησης εμπορικής λειτουργίας του Διαύλου μέχρι 180 ημέρες με όριο Τέσσερα Εκατομμύρια Ευρώ ανά ατύχημα ή συμβάν.

Δ) Ασφάλιση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Διαύλου με όριο ενός Εκατομμυρίου Ευρώ ανά ατύχημα ή συμβάν.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην «Α.Ε.ΔΙ.Κ.» σε θέματα Ασφαλιστικού Ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνουν προτάσεις παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης της «Α.Ε.ΔΙ.Κ.» με τρίτους/ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τη διαμόρφωση των όρων συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου, αλλά και των απαιτήσεων των κατ΄ ιδίαν συμβάσεων, εισήγηση για την σύναψη αυτών και τη συνδρομή προς την Εταιρεία κατά τη διαχείριση και εκτέλεση των εν λόγω Συμβάσεων και σε περίπτωση επελεύσεως των ασφαλιστικών κινδύνων.

Για το πλήρες αρχείο κάνετε κλικ εδώ