Απρίλιος 2020

Αρ.  Πρωτ.: 573 ΕΞ./27-04-20   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1.        ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής   Επωνυμία: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) Ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 88 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχυδρομικός Κωδικός: 11472 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Κωδικός ΝUTS: EL652 Τηλέφωνο: 2103632185 Φαξ: 2103609082 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@aedik.gr Αρμόδιος...