Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για σύναψη συμβάσεως παροχής υπηρεσιών τοπογραφικής αποτύπωσης ακινήτων ΑΕΔΙΚ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για σύναψη συμβάσεως παροχής υπηρεσιών τοπογραφικής αποτύπωσης ακινήτων ΑΕΔΙΚ

Αρ. πρωτ.: 41 ΕΞ/10.01.2020

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΔΙΚ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας 13500,00€    πλέον αναλογούντος ΦΠΑ

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

Επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 88
Πόλη ΑΘΗΝΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 11472
Τηλέφωνο 2103632185
Φαξ 2103609082
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@aedik.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.aedik.gr

 

Για το πλήρες αρχείο κάνετε κλικ εδώ