Αύγουστος 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ (CPV 98363000-5) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΕΔΙΚ   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Ιπποκράτους 88, Αθήνα 114 72 Αριθμ. Πρωτ.: 508/12-08-19 Πληροφορίες: Ελισσάβετ Πεπονάρα, Τμήμα Προμηθειών   Τηλέφωνο: 2103632185   Fax: 2103609082   E-MAIL: info@aedik.gr   URL: www.aedik.gr     Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώνυμη...