Διακήρυξη 5/2017 συνοπτικού διαγωνισμού σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης βαρούλκων βύθισης & ανύψωσης της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Διακήρυξη 5/2017 συνοπτικού διαγωνισμού σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης βαρούλκων βύθισης & ανύψωσης της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Varoulka_Sintirisi_DiakirixiFull_signed