Χρεώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ως Λιμάνι Απόπλου θεωρείται το τελευταίο λιμάνι και ως Λιμάνι Κατάπλου το πρώτο λιμάνι που προσέγγισε το πλοίο για φορτοεκφόρτωση ή άλλες εμπορικές πράξεις, κατά την κρίση της Εταιρείας.
2. Στην κατηγορία ‘’Α’’ υπάγονται μόνο εμπορικά φορτηγά πλοία με Ελληνική Σημαία, τα οποία δεν υπάγονται στις κατηγορίες ‘’Δ’’, ‘’Ε’’, ‘’ΣΕ’’ και ‘’ΣΤ’’.
3. Για την κατηγορία ‘’Α’’, πλόες μεταξύ Ελληνικών λιμένων νοούνται μόνο όταν προ της διελεύσεως από τη Διώρυγα Κορίνθου τα δυο προηγούμενα και κατόπιν τα δυο επόμενα λιμάνια είναι εντός Ελλάδος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται το τιμολόγιο για πλοία με ξένη σημαία.
4. Στην κατηγορία ‘’Β’’ υπάγονται μόνο εμπορικά φορτηγά πλοία οποιασδήποτε σημαίας τα οποία δεν υπάγονται στις κατηγορίες ‘’Δ’’, ‘’Ε’’, ‘’ΣΕ’’ και ‘’ΣΤ’’.
5. Στην κατηγορία ‘’Γ’’ υπάγονται μόνο εμπορικά φορτηγά πλοία οποιασδήποτε σημαίας τα οποία δεν υπάγονται στις κατηγορίες ‘’Δ’’, ‘’Ε’’, ‘’ΣΕ’’ και ‘’ΣΤ’’.
6. Σε περίπτωση που οι λιμένες προέλευσης ή/και προορισμού βρίσκονται εκτός των συγκεκριμένων ορίων ή δεν έχει προσδιοριστεί η κατηγορία θα πρέπει η Πλοιοκτήτρια Εταιρεία, ο Πλοίαρχος ή ο Πράκτορας του πλοίου να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία για την τιμολόγηση της διέλευσης τουλάχιστον 24 ώρες προ της διέλευσης.
7. Οι κατηγορίες ‘’Α’’, ‘’Β’’ και ‘’Γ’’ ισχύουν μόνο για εμπορικά φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων και οχημάτων, αλιευτικά, ρυμουλκά, πολεμικά πλοία, πλοία ειδικών προορισμών και όχι για επιβατηγά πλοία, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά, περιήγηση επιβατών, για τα οποία ισχύει μόνο το τιμολόγιο κατηγορίας ‘’ΣΕ’’.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για τον υπολογισμό διοδίων και λοιπών δικαιωμάτων ισχύουν τα ακόλουθα:
Ως Καθαρή Χωρητικότητα λαμβάνεται η Χωρητικότητα που εμφανίζεται στο International Tonnage Certificate του πλοίου.

1.2 Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν τα λιμάνια απόπλου και κατάπλου εφαρμόζεται το τιμολόγιο της κατηγορίας ‘’Β’’.

1.3 Σε περίπτωση που δεν επιδειχθούν στον εντεταλμένο υπάλληλο της Διώρυγας τα επίσημα έγγραφα του πλοίου, για τον υπολογισμό των τελών διέλευσης, εφαρμόζεται το Άρθρο 15 του Κανονισμού Ναυσιπλοΐας και Χωρητικότητας της Διώρυγας Κορίνθου.

1.4 Σε περίπτωση που τα πολεμικά πλοία δεν είναι εφοδιασμένα με έγγραφα καταμέτρησης Καθαρής Χωρητικότητας, λαμβάνεται σαν βάση η Χωρητικότητα της Eπιφάνειας (Full Load) των πλοίων.

1.5 Για τα υποβρύχια λαμβάνεται σαν βάση η Χωρητικότητα της Eπιφάνειας (Surface-Standard).

1.6 Για τα ρυμουλκά και τα ναυαγοσωστικά λαμβάνεται σαν βάση το 70% της Oλικής Χωρητικότητας αυτών.

1.7 Για όλα τα πλοία που δεν έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Καταμέτρησης Καθαρής Χωρητικότητας και δεν ρυθμίζεται διαφορετικά ο καθορισμός των Τελών Διέλευσης τους, για τον καθορισμό των τελών ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία.

1.8 Οι προσαυξήσεις και μειώσεις ισχύουν για όλα τα δικαιώματα διέλευσης εκτός από τις περιπτώσεις όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο παρόν.

1.9 Σε περίπτωση που το L.O.A στα σκάφη αναψυχής δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθεί από τα επίσημα έγγραφα του σκάφους, τότε θα λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού το Μήκος (L) που αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα, προσαυξημένο ως εξής:

– Έως 9 μέτρα: LOA = L
– 9-15 μέτρα: LOA = L+(L*15%)
– 15-25 μέτρα LOA = L+(L*20%)
– ‘Άνω των 25 μέτρων LOA = L+(L*25%)

 •  Τα πολεμικά και επιβατηγά πλοία έχουν προτεραιότητα στη διέλευση εφόσον η διαφορά άφιξης αυτών και των λοιπών πλοίων δεν υπερβαίνει τη μισή ώρα.
 •  Τα πλοία πρέπει να έχουν έτοιμη σκάλα για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των πλοηγών, καθώς και τους κατάλληλους κάβους για το ρυμουλκό. Σε αντίθετη περίπτωση το πλοίο δύναται να χάσει τη σειρά προτεραιότητάς του κατά την κρίση της Εταιρείας.
 •  Οι δαπάνες για την παροχή από την Εταιρεία άλλων υπηρεσιών που δεν προβλέπονται στο παρόν τιμολόγιο καταβάλλονται μετά από συμφωνία με την Εταιρεία.
 •  Για την απασχόληση δύο ρυμουλκών κατά τη ρυμούλκηση καταβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιώματα εις διπλούν.
 •  Για την απασχόληση περισσοτέρων του ενός πλοηγών καταβάλλονται πολλαπλώς τα αντίστοιχα δικαιώματα.
 •  Για πλωτά με Καθαρή Χωρητικότητα 0-100 ΚΚΧ η ρυμούλκηση είναι δυνατή και με άκατο της Εταιρείας.
 •  Τα σκάφη χωρίς κινητήρα ρυμουλκούνται υποχρεωτικώς.
 •  Απαλλάσσονται από την καταβολή τελών τα Ελληνικά Πολεμικά Πλοία κατ’ εφαρμογή της διάταξης παρ.2 του άρθρου 8 του Νόμου 1067/80.
 •  Για όσα πλοία οι Πλοίαρχοι δηλώνουν ψευδή στοιχεία αναφορικά με την Καθαρή Χωρητικότητα, το Ολικό Μήκος και τους Λιμένες Απόπλου και Κατάπλου ή απομακρύνονται χωρίς να καταβάλλουν τα Τέλη Διέλευσης, εκτός από τη μη εισπραχθείσα διαφορά θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 100% της διαφοράς αυτής και θα ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.
 •  Τα Τέλη Διέλευσης δύναται να πληρωθούν και στις εγκαταστάσεις της Διώρυγας κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρείας στο V.H.F. Κανάλι 11 ή τηλεφωνικά.
 •  Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Τα πλοία, που δε διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και τις προϋποθέσεις απαλλαγής πληρωμής Φ.Π.Α., θα επιβαρύνονται με τον αντίστοιχο συντελεστή που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο – αποφάσεις Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Σε όλες τις κατηγορίες 30% εάν πρόκειται για ακυβέρνητο πλοίο.
Σε όλες τις κατηγορίες 20% για πλοία με κλίση άνω των 3 μοιρών.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Κατόπιν εμπεριστατωμένης/τεκμηριωμένης εισήγησης της Υπηρεσίας και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να παρέχονται ειδικά εκπτωτικά προγράμματα τα οποία θα επιβραβεύουν:

– τις συχνές διελεύσεις, (Αφορά τις κατηγορίες τιμολογίου Β & Γ και υπό προϋποθέσεις τις κατηγορίες ΣΤ και Σ1)
– τους πιστούς και τακτικούς πελάτες, (Αφορά τις κατηγορίες τιμολογίου Β & Γ )
– τον προγραμματισμό των Διελεύσεων (ΕΤΑ΄ς) μέσω της χρησιμοποίησης της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΕΔΙΚ
– την Αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το προηγούμενο διαχειριστικό έτος με την μορφή πιστωτικού τιμολογίου λόγω τζίρου. (Αφορά ναυτιλιακές εταιρείες, πλοιοκτήτες, ναυτιλιακούς πράκτορες με εξαίρεση των διελεύσεων της Α Κατηγορίας Τιμολογίου)
– την ενίσχυση της Γ΄ Κατηγορίας Τιμολογίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΚΚΧΔιόδια(Ευρώ)
0-100170
>100170 + (ΚΚΧ-100) * 0,66

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΚΚΧ Διόδια (Eυρώ)
0-100170
>100170+(ΚΚΧ-100)*0,66

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΚΚΧΔιόδια (Eυρώ)
0-100 120
>100120 + (ΚΚΧ-100) * 0,29

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

Φορτηγίδες, Πλωτοί γερανοί, Πλωτές δεξαμενές.

ΚΚΧΔιόδια (Eυρώ)
Όλα τα πλοία 330

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται μόνον τα αλιευτικά που είναι καταχωρημένα στο νηολόγιο Ισθμίας, Λουτρακίου και Κορίνθου, και τα οποία εκτελούν πλόες σε Ελληνικά Λιμάνια και η Καταχωρημένη Καθαρή Χωρητικότητα τους δεν ξεπερνά τους 100 ΚΚΧ.

ΚΚΧΔιόδια (Eυρώ)
Όλα τα πλοία 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣE

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ1

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα Επαγγελματικά Σκάφη Αναψυχής με Ελληνική Σημαία με λιγότερους από 25 επιβάτες (σύμφωνα με το Π.Γ.Ε.).

Λιγότεροι από 25 επιβάτες (Σύμφωνα με το Π.Γ.Ε.)

ΜέτραΔιόδια (Eυρώ)
Λιγότερο από 670
6-990
9-1590+(LOA-9)*27,00
15-2590+(LOA-9)*30,00
Περισσότερο από 25,0190+(LOA-9)*35,00

Τα διόδια για αυτά τα σκάφη υπολογίζονται σύμφωνα με το Oλικό Mήκος σε μέτρα όπως αυτό αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης/Επίσημη Άδεια Σκάφους. Σε περίπτωση που στο πιστοποιητικό αναγράφεται άλλη μονάδα μέτρησης για ευνόητους λόγους θα μετατραπεί σε μέτρα.

Για παράδειγμα:
1 ίντσα = 0,024μ.(2,54εκ.)
1 πόδι = 0,3048μ.(30,48εκ.)
1 γιάρδα = 0,9144μ.(91,44εκ.)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ2

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα Επιβατηγά πλοία, Κρουαζιερόπλοια, Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία με Ελληνική και ξένη Σημαία καθώς και Επαγγελματικά Σκάφη Αναψυχής με Ελληνική Σημαία με περισσότερους από 25 επιβάτες (σύμφωνα με το Π.Γ.Ε.).

Περισσότεροι από 25 επιβάτες (Σύμφωνα με το Π.Γ.Ε.)

ΚΚΧΔιόδια (Eυρώ)
0-100 350
>100350+(ΚΚΧ-100)*0,75
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕ3 & ΣΕ4
Για τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη που παρέχουν υπηρεσίες τακτικών θαλάσσιων εκδρομών κατά μήκος της Διώρυγας και στις γύρω περιοχές ισχύουν τα παρακάτω:
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ3
ΝΗΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΣΕ ΙΣΘΜΙΑ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΟ ΚΑΙ ΚΙΑΤΟΥ
Περισσότεροι από 25 επιβάτες (Σύμφωνα με το Π.Γ.Ε.)
ΚΚΧΔιόδια (Eυρώ)
0-10050
>10050+(ΚΚΧ-100)*0,35
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ4
ΝΗΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΛΗΝ ΙΣΘΜΙΩΝ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΙΑΤΟΥ
Περισσότεροι από 25 επιβάτες (Σύμφωνα με το Π.Γ.Ε.)
ΚΚΧΔιόδια (Eυρώ)
0-100120
>100120+(ΚΚΧ-100)*0,40
Σημείωση: Τα προαναφερόμενα σκάφη (νηολογημένα στα Ίσθμια, Λουτράκι και Κόρινθο) θα πρέπει να προσκομίζουν και την νόμιμη άδεια από τις Λιμενικές Αρχές για την εκτέλεση των εκδρομών (εντός 6 ναυτικών μιλίων από τη Διώρυγα Κορίνθου και παρακείμενες ακτές) καθώς και το Π.Γ.Ε., το Πιστοποιητικό Καταμέτρησης και το Έγγραφο Νηολόγησης.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ5

Για τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη ανεξαρτήτου νηολογίου, που παρέχουν υπηρεσίες τακτικών θαλάσσιων εκδρομών κατά μήκος της Διώρυγας και στις γύρω περιοχές με Π.Γ.Ε μικρότερο των 25 επιβατών ισχύουν τα παρακάτω:

Λιγότεροι απο 25 επιβάτες (Σύμφωνα με το Π.Γ.Ε)

ΜέτραΔΙΟΔΙΑ (ΕΥΡΩ)
0-1018
>1018+(LOA-10)*17

Τα διόδια για αυτά τα σκάφη υπολογίζονται σύμφωνα με το Ολικό Μήκος σε μέτρα όπως αυτό αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης / Επίσημη Άδεια Σκάφους.

Σημείωση: Τα προαναφερόμενα σκάφη αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να προσκομίζουν και τη νόμιμη άδεια από τις Λιμενικές Αρχές για την εκτέλεση των εκδρομών στη Διώρυγα Κορίνθου και τις παρακείμενες ακτές καθώς και το Π.Γ.Ε., το Πιστοποιητικό Καταμέτρησης και το Έγγρφαο Νηολόγησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ

1. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται όλα τα Ιδιωτικά Σκάφη Αναψυχής με Ελληνική και ξένη σημαία(θαλαμηγοί, ταχύπλοα κ.λ.π.)

2. Τα διόδια για αυτά τα σκάφη υπολογίζονται σύμφωνα με το Ολικό Μήκος τους σε μέτρα όπως αυτό αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης. Σε περίπτωση που στο πιστοποιητικό αναγράφεται άλλη μονάδα μέτρησης για ευνόητους λόγους θα μετατραπεί σε μέτρα.

Για παράδειγμα:
1 ίντσα = 0,024μ.(2,54εκ.)
1 πόδι = 0,3048μ.(30,48εκ.)
1 γιάρδα = 0,9144μ.(91,44εκ.)

ΜέτραΔιόδια (Eυρώ)
<670
6-990
9-1590+(LOA-9)*27,00
15-2590+(LOA-9)*30,00
>25,0190+(LOA-9)*35,00

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ & ΠΛΟΗΓΗΣΗ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Καθαρή ΧωρητικότηταΡυμούλκηση (Eυρώ)Πλοήγηση (Eυρώ)
0-100220200
>100220+(ΚΚΧ-100)*0,25200

ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ελλιμενισμός για τρεις ώρες έως τη διέλευση – Δωρεάν

Πλευρά Πελοποννήσου
– πάνω από τρεις ώρες, αλλά όχι πάνω από 12

Έως 9 μ. 40 Ευρώ
9 15μ. 60 Ευρώ
15 25μ. 100 Ευρώ

Επιβίβαση – Αποβίβαση επιβατών στις προβλήτες (χρέωση ανά υπηρεσία)

– Πριν / Μετά της διελεύσεως της Διώρυγας, παραμονή έως 30 λεπτά – Δωρεάν

-Μη διέλευση της Διώρυγας, παραμονή έως 45 λεπτά – 200 Ευρώ

– Μη διέλευση της Διώρυγας, παραμονή άνω των 45 λεπτών – 300 Ευρώ

Πλευρά Στερεάς (Λιμενοβραχίονας)

Ελλιμενισμός επαγγελματικών αλιευτικών ή επαγγελματικών τουριστικών σκαφών που παρέχουν θαλάσσιες εκδρομές κατά μήκος της Διώρυγας

Έως 9 μ. 400 Ευρώ
9 15μ. 1.000 Ευρώ
15- 25μ. 2.000 Ευρώ
Άνω των 25μ. 4.000

 

Για τον ελλιμενισμό ιδιωτικών αλιευτικών, σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα, οι θέσεις θα παραχωρούνται για φιλοξενία χωρίς χρέωση και με προτεραιότητα βάση της εντοπιότητας και των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Το χρονικό διάστημα φιλοξενίας θα καθορίζεται από την Α.Ε.ΔΙ.Κ. σύμφωνα με την διαθεσιμότητα που υπάρχει.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ

• Χρήση Ρυμουλκού

– Ανά δρομολόγιο εντός 1 ναυτικού μιλίου

– Ανά δρομολόγιο άνω του 1 ναυτικού μιλίου

 

350 Ευρώ

550 Ευρώ

• Χρήση Ακάτου 250 Ευρώ /ώρα
• Χρήση Γερανού 600 Ευρώ /ώρα
• Χρήση Φορτηγίδας 120 Ευρώ /ώρα

Δύναται να ισχύσουν ειδικές τιμές ανά ημέρα ή προορισμό (κατ’ αποκοπή)