Οικονομικές καταστάσεις

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 – Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Για τη φόρτωση του αρχείου κάνετε κλικ εδώ

 


Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020 – Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Για τη φόρτωση του αρχείου κάνετε κλικ εδώ

 


Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 – Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Για τη φόρτωση του αρχείου κάνετε κλικ εδώ

 


Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 – Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Για τη φόρτωση του αρχείου κάνετε κλικ εδώ

 


Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017   (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017. Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά με βάση το Ν.3429/05.

Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, ο Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, οι Ταμειακές Ροές και οι συνημμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις για τη χρήση 2017, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας όπως αυτά συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 


 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016   (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016. Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά με βάση το Ν.3429/05 περί Δ.Ε.Κ.Ο.

Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, ο Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, οι Ταμειακές Ροές και οι συνημμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις για τη χρήση 2016, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας όπως αυτά συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 


 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015   (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά με βάση το Ν.3429/05 περί Δ.Ε.Κ.Ο.

Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, ο Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, οι Ταμειακές Ροές και οι συνημμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις για τη χρήση 2015, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας όπως αυτά συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 


 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΓΕΝΙΚΑΗ παρούσα εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014. Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά με βάση το Ν.3429/05 περί Δ.Ε.Κ.Ο.

Για τη φόρτωση του αρχείου κάνετε κλικ εδώ

 

Ισολογισμός 2014

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 04006/001/Β/86/00544(2001)
ΕΔΡΑ : Ιπποκράτους 88 – Δήμος Αθηναίων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014Για τη φόρτωση του αρχείου κάνετε κλικ εδώ

 

Απόφαση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Ασφάλειας

Στην Αθήνα σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄ συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της διακήρυξης διαγωνισμού «ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», η οποία αποτελείται από:

Για να κατεβάσετε το αρχείο κάντε κλικ εδώ