Αποστολή

Αποστολή ΑΕΔΙΚ – Ιδιοκτησιακό Καθεστώς ΑΕΔΙΚ

 

Η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) αποτελεί ΝΠΙΔ, λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Οικονομικών,   έχει συσταθεί δυνάμει του Ν. 1067/1980 όπως ισχύει σήμερα και διέπετε από τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις διατάξεις των Ν.2190/1920 και Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 περί δημόσιων επιχειρήσεων στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 4389/2016 σχετικά με τη διακυβέρνηση των δημοσίων επιχειρήσεων στις οποίες έχει συμμετοχή η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας («ΕΕΣΥΠ»), καθώς και από το Καταστατικό της.

Κατά τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 και του Παραρτήματος ΣΤ’ του νόμου αυτού, Η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.)  από την 01.01.2018 εντάχθηκε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Ο σκοπός της Εταιρείας όπως καθορίζεται από τις ιδρυτικές διατάξεις και το Καταστατικό αυτής, συνίσταται στη διαχείριση και άσκηση των δικαιωμάτων της Διώρυγας Κορίνθου. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Εταιρείας συνίστανται στη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, βελτίωση, διοίκηση, εκμετάλλευση και τουριστική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδρυτικού Νόμου 1067 ΦΕΚ Α΄187/18.8.1980, ο σκοπός της Α.Ε.ΔΙ.Κ είναι:

 1. Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. έχει τα αποκλειστικά και μεταβιβαστά δικαιώματα (εφεξής συλλογικά τα “Δικαιώματα Διώρυγας”) μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, βελτίωσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, εκμετάλλευσης και τουριστικής ανάπτυξης :
  (α) της Διώρυγας Κορίνθου, καθώς και των πλωτών-βυθιζόμενων γεφυρών που βρίσκονται στις εισόδους των στομίων της Ισθμίας και Ποσειδωνίας μετά των παραρτημάτων τους,
  (β) των εκατέρωθεν της Διώρυγας ακινήτων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος, και
  (γ) των λιμενοβραχιόνων που βρίσκονται στις εκατέρωθεν εισόδους των στομίων της Ισθμίας και Ποσειδωνίας.
  (δ) Ετέρων ακινήτων ιδιοκτησίας της.
  Σημ.: όπως η περ.δ` προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.34 Ν.2768/1999 ΦΕΚ Α 273.
 2.  Αποκλειστικός σκοπός της Α.Ε.ΔΙ.Κ. είναι η άσκηση και εκμετάλλευση των Δικαιωμάτων Διώρυγας προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή και συνεχής λειτουργία αυτής.