ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΕΔΙΚ ΑΕ»

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΕΔΙΚ ΑΕ».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18/6/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.Προθεσμία και τόπος κατάθεσης εγγράφων διαγωνισμού: εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς του οικονομικού φορέα, στην Έδρα της Α.Ε.ΔΙ.Κ. Α.Ε. (Ακαδημίας 16, Τ.Κ. 10671, Αθήνα).

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 έως 14.00 για τη διαδικασία του διαγωνισμού, από τη Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης της Α.Ε.ΔΙ.Κ. (τηλ. 27410 30880).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΡ_1_2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ