Απόφαση-Προκήρυξη για την σύναψη σύμβασης Ναυτικής Εργασίας Ισιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών

Απόφαση-Προκήρυξη για την σύναψη σύμβασης Ναυτικής Εργασίας Ισιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών

Απόφαση-Προκήρυξη για την σύναψη σύμβασης Ναυτικής Εργασίας Ισιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών

 

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                         Αθήνα    6/7/2022

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ                                                                 Αριθμ. Πρωτ.  196

Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 88  Αθήνα                     

Ταχ. Κώδικας     : 114 72 Αθήνα

Πληροφορίες     : Α. Παρασκευουλάκου

Τηλέφωνο           : 210 363 2185

 

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α.Ε.ΔΙ.Κ)

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις Διατάξεις:

α)  του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ. του Νόμου 2190/1994 περί  «Σύστασης ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρυθμίσεις θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/3.3.1994 τ Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί- συμπληρωθεί  μεταγενέστερα και ισχύει,

β) τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΠΔ 142/2017 όπως ισχύουν,

γ) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 186 του Ν.4635/2019,

δ) Το άρθρο 197 Ν. 4389/2016 δυνάμει του οποίου το σύνολο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου της Α.Ε.ΔΙ.Κ. μεταβιβάστηκε στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ),

ε) Το άρθρο 210 παρ. 2 Ν. 4389/2016, το οποίο προβλέπει ότι οι διατάξεις της παραγράφου 6β` του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 εφαρμόζονται αναλόγως για τις λοιπές θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ,

στ) των άρθρων 77 έως 95 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει,

ε) του Νόμου 1067/1980 (ΦΕΚ Α΄/187) «Περί συστάσεως Ανωνύμου Εταιρείας προς εκμετάλλευση της Διώρυγας της Κορίνθου»  όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει.

Για το πλήρες κείμενο κάνετε κλίκ εδώ Απόφαση-προκύρηξη ναυτικών_Ιούλιος_2022

Για το έντυπο αίτησης προκήρυξης κλίκ εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Για το έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση κλίκ εδώ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ