ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ»

Αρ.Πρωτ. 350 ΕΞ./10-12-2021

 

Με απόφαση της ΑΕΔΙΚ τροποποιείται η με Αρ. Πρωτ. 347 ΕΞ./03-12-2021 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με τίτλο «Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή» (ΑΔΑ: ΩΜΦΠ469Η1Η-ΣΒ8, ΑΔΑΜ: 21PROC009679488) ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς και τον τρόπο υποβολής της (κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν τα αναφερόμενα στην ως άνω πρόσκληση).

 

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς: Δευτέρα 28/02/2022 και ώρα 14:00.

Η Προσφορά θα υποβληθεί εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις

corinth_canal@aedik.grlap@aedik.gr, edritsa@aedik.gr, supplies@aedik.gr και ckatemis@aedik.gr.