Απόσπασμα Πρακτικών ΔΣ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Προσλήψεων