Διευκρινίσεις ερωτημάτων (2η δημοσίευση) επί του 02/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας

Διευκρινίσεις ερωτημάτων (2η δημοσίευση) επί του 02/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών σε συνέχεια ερωτημάτων που δέχθηκε αναφορικά με τον 02/2020 Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας και συγκεκριμένα για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί εμπιστευτικότητας, διευκρινίζει τα εξής:

‘’Στην παράγραφο 2.1 της Διακήρυξης αναγράφεται το ακριβές κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86 περί εμπιστευτικότητας στο οποίο θα προσθέτονται απλώς τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Συγκεκριμένα αναγράφεται  ότι …… «Ο  Οικονομικός Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού  και Διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΑΕΔΙΚ, τα ανωτέρω έγγραφα (όπου ανωτέρω έγγραφα εννοεί τα έγγραφα της Σύμβασης) ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι Οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της Σύμβασης».

Τονίζεται ότι στην  παράγραφο 2 της Διακήρυξης αναγράφεται ξεκάθαρα ποια είναι τα έγγραφα της Σύμβασης.

Eναλλακτικά η Υπεύθυνη Δήλωση περί εμπιστευτικότητας, δύναται να συμπληρωθεί ως ακολούθως:

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος ——— της εταιρείας ——–, δηλώνω ότι: Θα τηρήσουμε την εμπιστευτικότητα σύμφωνα με το άρθρο 2.1 της Διακήρυξης 02/2020 του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΔΟΚΩΝ ΤΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ»‘’