Διευκρινίσεις ερωτημάτων επί του 02/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας

Διευκρινίσεις ερωτημάτων επί του 02/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών σε συνέχεια ερωτημάτων που δέχθηκε αναφορικά με τον 02/2020 Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας διευκρινίζει, ως ακολούθως προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων:

(τις αριθμημένες ερωτήσεις ακολουθούν οι απαντήσεις με την ένδειξη ΑΠ σε πλάγια γραφή)

  1. Ζητούνται διευκρινίσεις για την ποιότητα του χάλυβα των υλικών του φορέα που πρόκειται να τοποθετηθούν.

ΑΠ: -Ο Χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί είναι  UST 37-2 Ναυπηγικού τύπου.

  1. Ζητούνται διευκρινίσεις για το είδος των μη καταστροφικών ελέγχων που πρέπει να γίνουν και το ποσοστό των επί των συγκολλήσεων.

ΑΠ: -Ο Έλεγχος των συγκολλήσεων θα είναι Ραδιογραφικός και θα γίνει σε ποσοστό 10% περίπου από πιστοποιημένο συνεργείο.

  1. Ζητούνται διευκρινίσεις για το είδος και την έκταση της βαφής που πρέπει να εφαρμοσθεί.

ΑΠ: -Το σύστημα βαφής που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι εποξειδικά  χρώματα για θαλάσσιο περιβάλλον  με πιστοποίηση 10 ετούς διάρκειας. Θα βαφτούν όλες οι επιφάνειες που θα αντικατασταθούν με primer και δυο στρώσεις  χρώματος συνολικά τρία χέρια. Τα χρώματα που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι της εταιρείας NanoPhos A.E

  1. Ζητούνται διευκρινίσεις κατά πόσον το κόστος των υπηρεσιών Νηογνώμονα, βαρύνουν τον ανάδοχο ή την ΑΕΔΙΚ.

ΑΠ: -Το κόστος του Νηογνώμονα βαρύνει τον Ανάδοχο.

  1. Ανάρτηση των σχεδίων σε καλύτερη ανάλυση.

ΑΠ: -Το σχέδιο του έργου δύναται να αποσταλεί ηλεκτρονικά εφόσον ζητηθεί.

  1. Ζητούνται διευκρινίσεις όσον αφορά στον ρόλο του Αναδόχου και τον ρόλο της ΑΕΔΙΚ, σχετικά με τα αναφερόμενα στην Περιγραφή των εργασιών συντήρησης: Η παράδοση των δοκών θα γίνει στην Βυθιζόμενη Γέφυρα Ισθμίας. Θα είναι τοποθετημένοι και κοχλιωμένοι επί των εγκαρσίων δοκών που υπάρχουν στην Γέφυρα, σύμφωνα με το σχέδιο, σε συνεργασία με την ΑΕΔΙΚ.

ΑΠ: -Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. θα τοποθετήσει τις δοκούς επί της Γέφυρας με τον Πλωτό Γερανό της και θα κοχλιώσει τα άκρα τους. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την επιτυχή κοχλίωση σύμφωνα με το σχέδιο.

7. Να αναρτηθεί το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή.

ΑΠ: -Το ΤΕΥΔ διατίθεται στο site της ΑΕΔΙΚ σε μορφή pdf. Σε περίπτωση που το θέλετε και σε επεξεργάσιμη μορφή παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε την  platforma του ΤΕΥΔ (espdint.eprocurement.gov.gr) στην ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPdint, που αφορά στην σύνταξη και διαχείριση του ΤΕΥΔ.

8. Σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση 1599/1986 περί εμπιστευτικότητας (παράγραφος 2.1 της Διακήρυξης), ερωτάται κατά πόσον απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής και αν πρέπει να υποβληθεί με την προσφορά ή σε άλλον χρόνο;

ΑΠ: – Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να παρέχονται με θεώρηση υπογραφής (γνήσιο). Για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που εκδίδονται μέσω του https://www.gov.gr/ ή υπογράφονται ψηφιακά δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Στην περίπτωση ψηφιακής υπογραφής η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκομίζεται ηλεκτρονικά προς απόδειξη της εγκυρότητας της υπογραφής. Στην παράγραφο 2.1. της Διακήρυξης αναφέρεται ότι η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση 1599/1986 περί εμπιστευτικότητας υποβάλλεται κατά την παραλαβή των εγγράφων της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται και στον φάκελο της προσφοράς σας ως αντίγραφο.

  1. Η βεβαίωση επίσκεψης στον τόπο του έργου που μπορεί να έχει παρασχεθεί κατά τον προηγούμενο διαγωνισμό ισχύει ή θα πρέπει να προμηθευτεί με νέα ο συμμετέχων στον διαγωνισμό;

ΑΠ:- Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός 02/2020 αποτελεί έναν νέο διαγωνισμό, συνεπώς απαιτείται εκ νέου εξέταση (η προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία 01/2020 έχει περαιωθεί ως άγονη).