Απόφαση – Προκήρυξη για την σύναψη Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας Οκτώ (8) Μηνών

Απόφαση – Προκήρυξη για την σύναψη Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας Οκτώ (8) Μηνών

ΑΔΑ: 91ΔΔ469Η1Η-5ΛΖ          

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                     Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ                                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 438

 Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 88  Αθήνα                     

Ταχ. Κώδικας    : 114 72 Αθήνα

Πληροφορίες    : Α. Παρασκευουλάκου

Τηλέφωνο      : 210 363 2185

 

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α.Ε.ΔΙ.Κ)

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις Διατάξεις:

α)  του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ. του Νόμου 2190/1994 περί  «Σύστασης ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρυθμίσεις θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/3.3.1994 τ Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί- συμπληρωθεί  μεταγενέστερα και ισχύει,

β) τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΠΔ 142/2017 όπως ισχύουν,

γ) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 186 του Ν.4635/2019,

δ) Το άρθρο 197 Ν. 4389/2016 δυνάμει του οποίου το σύνολο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου της Α.Ε.ΔΙ.Κ. μεταβιβάστηκε στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ),

ε) Το άρθρο 210 παρ. 2 Ν. 4389/2016, το οποίο προβλέπει ότι οι διατάξεις της παραγράφου 6β` του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 εφαρμόζονται αναλόγως για τις λοιπές θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ,

στ) των άρθρων 77 έως 95 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει,

ε) του Νόμου 1067/1980 (ΦΕΚ Α΄/187) «Περί συστάσεως Ανωνύμου Εταιρείας προς εκμετάλλευση της Διώρυγας της Κορίνθου»  όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει.

 Για το πλήρες αρχείο της Προκήρυξης κάνετε κλικ εδώ  

Για το έντυπο Αίτησης Προκήρυξης κάνετε κλικ εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίων της Προκήρυξης κάνετε κλικ εδώ