02/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας

02/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας

 Αριθμ. Πρωτ. 436/03-11-2020

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΔΟΚΩΝ ΤΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Α.Ε.ΔΙ.Κ. A.E.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 88, Αριθμ. Πρωτ.: 437/03-11-2020
Ταχ. Κώδικας: 114 72, Αθήνα  
Πληροφορίες: Ελισσάβετ Πεπονάρα,
Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνο: 210 3632185-6
Fax: 210 3609082
E-MAIL: info@aedik.gr
Ιστότοπος: www.aedik.gr

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.

Η κύρια δραστηριότητα της ΑΕΔΙΚ είναι η εκμετάλλευση της Διώρυγας Κορίνθου.

 ΑΠΟΦΑΣΗ

 Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά βάσει Τιμής μόνο για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας.

Για το πλήρες αρχείο της Διακήρυξης κάνετε κλικ εδώ

Για το πλήρες αρχείο περίληψης της Διακήρυξης κάνετε κλικ εδώ

Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κάνετε κλικ εδώ