01/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός- Δημοσίευση Αποσπάσματος Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕΔΙΚ- Κήρυξη διαγωνισμού ως άγονου

01/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός- Δημοσίευση Αποσπάσματος Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕΔΙΚ- Κήρυξη διαγωνισμού ως άγονου

Απόσπασμα Πρακτικών

Συνεδρία Νο 543

της 19ης Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή

(Αφορά στην Διακήρυξη 01/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δυο διαμήκων δοκών της βυθιζόμενης γέφυρας  Ισθμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφοράς μόνο βάσει τιμής)

Για το πλήρες αρχείο κάνετε κλικ εδώ