01/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός Συντήρησης Διαμήκων Δοκών Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας – Διευκρινίσεις

01/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός Συντήρησης Διαμήκων Δοκών Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας – Διευκρινίσεις

Κατόπιν ερωτήσεων επί των εγγράφων της Διακήρυξης παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις από την Τεχνική Υπηρεσία της Εταιρείας:

  1. Ο Χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί είναι UST 37-2 Ναυπηγικού τύπου.
  2. Ο Έλεγχος των συγκολλήσεων θα είναι Ραδιογραφικός και θα γίνει σε ποσοστό 10% περίπου από πιστοποιημένο συνεργείο. Το κόστος του Νηογνώμονα βαρύνει τον Ανάδοχο.
  3. Το σύστημα βαφής που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι εποξειδικά χρώματα για θαλάσσιο περιβάλλον με πιστοποίηση 10 έτους διάρκειας. Θα βαφθούν όλες οι επιφάνειες που θα αντικατασταθούν με primer και δυο στρώσεις χρώματος συνολικά τρία χέρια. Τα χρώματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν είναι της εταιρείας NanoPhos A.E.
  4. Το κατασκευαστικό σχέδιο του Παραρτήματος Δ΄(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της Διακήρυξης 01/2020 σε ηλεκτρονική μορφή, λόγω μεγάλου όγκου αρχείου, θα είναι διαθέσιμο στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στον 3ο όροφο της οδού Ιπποκράτους, στον Αρ. 88, ΤΚ 11472, Αθήνα.
  5. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος ΣΤ της Διακήρυξης επισυνάπτεται ακολούθως σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου MS Word και PDF.

*Σημείωση: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και οιαδήποτε Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να έχει γνήσιο υπογραφής του Νομίμου Εκπροσώπου.

Για το ΤΕΥΔ σε μορφή pdf κάνετε κλικ εδώ

Για το ΤΕΥΔ σε μορφή MS Word κάνετε κλικ εδώ