Διακήρυξη 01/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ για Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας

Διακήρυξη 01/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ για Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΕΔΙΚ AE ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κληροφορίες: Ελισσάβετ Πεπονάρα, Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνο: 210 3632185    Fax: 210 3632185-6

Ταχ. Δ/νση: : Ιπποκράτους 88, 114 72,

E-MAIL: info@aedik.gr
Ιστότοπος: www.aedik.gr

 

Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 171/19-05-20

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα.
Η κύρια δραστηριότητα της ΑΕΔΙΚ είναι η εκμετάλλευση της Διώρυγας Κορίνθου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά βάσει Τιμής μόνο για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύουν και ιδίως:

• του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

• του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

• του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 3

Για το πλήρες αρχείο κάνετε κλικ εδώ