Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά Βάσει Τιμής Μόνο για την Παροχή Υπηρεσιών Καταδύσεων.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά Βάσει Τιμής Μόνο για την Παροχή Υπηρεσιών Καταδύσεων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ (CPV 98363000-5) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΕΔΙΚ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Ιπποκράτους 88, Αθήνα

114 72

Αριθμ. Πρωτ.: 508/12-08-19
Πληροφορίες: Ελισσάβετ Πεπονάρα,
Τμήμα Προμηθειών
 
Τηλέφωνο: 2103632185  
Fax: 2103609082  
E-MAIL: info@aedik.gr  
URL: www.aedik.gr  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα.

Η κύρια δραστηριότητα της ΑΕΔΙΚ είναι η εκμετάλλευση της Διώρυγας Κορίνθου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά Βάσει Τιμής Μόνο για την Παροχή Υπηρεσιών Καταδύσεων.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύουν και ιδίως:

Κάνετε κλικ εδώ για το πλήρες αρχείο