Συνοπτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση κινητήρων με μειωτήρες στροφών και το αξονικό τους σύστημα για την πιλοτίνα ”ΗΒΗ”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση κινητήρων με μειωτήρες στροφών και το αξονικό τους σύστημα για την πιλοτίνα ”ΗΒΗ”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΝΑ «ΗΒΗ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 413/12-06-2019

Η ΑΕΔΙΚ ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με την κάτωθι συνοπτική περιγραφή:

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά βάσει Τιμής για την Προμήθεια δύο (2) Νέων και Αμεταχείριστων Κινητήρων με Μειωτήρες Στροφών και το Αξονικό τους Σύστημα και την Εγκατάσταση τους στην Πιλοτίνα «ΗΒΗ», όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας Διακήρυξης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητήρων, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας Διακήρυξης. Τα προς προμήθεια είδη και η εγκατάσταση τους κατατάσσονται στον ακόλουθο κώδικα του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 51145000-0

Κάνετε κλικ εδώ για το αρχείο της Περίληψης

Κάνετε κλικ εδώ για το πλήρες αρχείο της Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)