Σχεδιασμός Συμφωνίας-Πλαισίου για Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης & Επισκευής Πλοίων

Σχεδιασμός Συμφωνίας-Πλαισίου για Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης & Επισκευής Πλοίων

Σε Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση του ΕΣΗΔΗΣ τέθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές εν όψει διαμόρφωσης σχετικής Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαισίου με ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης & Επισκευής Πλοίων της ΑΕΔΙΚ που αφορούν στην 4ετία 2019-2020-2021-2022.
Η εν λόγω Διαβούλευση με ΑΔΑΜ 19DIAB000004078 και καταληκτική ημερομηνία 05/02/2019, είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του www.promitheus.gov.gr και στην ενότητα Γενικές Πληροφορίες-Διαβουλεύσεις για τις υποδείξεις και τα σχόλια των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.