Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για Προμήθεια Καυσίμων – Λιπαντικών

Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για Προμήθεια Καυσίμων – Λιπαντικών

Σε Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση του ΕΣΗΔΗΣ τέθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και ο Τρόπος Υπολογισμού Τιμής Καυσίμου εν όψει διαμόρφωσης σχετικής Διακήρυξης για Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών της ΑΕΔΙΚ.
Η εν λόγω Διαβούλευση με ΑΔΑΜ 19DIAB000004079 και καταληκτική ημερομηνία 05/02/2019 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του www.promitheus.gov.gr και στην ενότητα Γενικές Πληροφορίες-Διαβουλεύσεις για τις υποδείξεις και τα σχόλια των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.