Πρόταση για τη συμμετοχή της ΑΕΔΙΚ στο Interreg Europe Program