Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ναυτικών ειδικοτήτων

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ναυτικών ειδικοτήτων

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου2017

Αριθμ.Πρωτ.: 43

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 88 Αθήνα

Ταχ. Κώδικας : 114 72 Αθήνα

Πληροφορίες : Α. Παρασκευουλάκου

Τηλέφωνο : 210 363 2185

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ναυτικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε.» (Υπουργείο Οικονομικών)

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.ΔΙ.Κ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις Διατάξεις:

α) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ. του Νόμου 2190/ 1994 περί «Σύστασης ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρυθμίσεις θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/3.3.1994 τ Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,

β) τις διατάξεις του άρθρου 97 του ΠΔ 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/2014)όπως ισχύουν,

Κάντε κλικ εδώ για ολόκληρο το αρχείο

Έντυπο Αίτησης Πρόσληψης

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης