Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύναψης σύμβασης επαγγελματικού χώρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύναψης σύμβασης επαγγελματικού χώρου

ΑΔΑ:6855469Η1Η-ΒΕΜ

ΑΘΗΝΑ, 03/10/16
ΑΡ. ΠΤΩΤ. 649

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ” επιθυμεί να συνάψει σύμβαση ενοικίασης επαγγελματικού χώρου για τις ανάγκες στέγασης της Διοίκησής της.
Το ακίνητο πρέπει :
Α. Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών , σε απόσταση περίπου 500 μ. από σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς.
Β. Το ακίνητο να είναι από 400-500 τ.μ. αποτελούμενο και από μεγάλους ενιαίους χώρους, ευρισκόμενο σε αρίστη κατάσταση, και να διαθέτει δομημένη καλωδίωση δικτύων.
Το τίμημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4ευρώ/τ.μ.
Σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ιπποκράτους 88 Αθήνα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Σακισλή Ελένη