Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  16.000 + ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ρ/Κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» ΛΟΓΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης έργου, για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για την παροχή έργου στα πλαίσια εργασιών συντήρησης παγίων και εξοπλισμού της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε, που αφορά ελασματουργικές εργασίες στο Ρ/Κ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», το οποίο βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων (στο ναυπηγείο) της Διώρυγας στην περιοχή Ίσθμια Κορίνθου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

1. Κοπή – Επανασυγκόλληση 5 m – Αμμοβολή – βαφή προσκρουστήρα

2. Αλλαγή διαμορφωμένου ελάσματος πλώρης 1m2 & πάχους 10mm τύπου LLOYD

3. Αλλαγή ελάσματος τύπου LLOYD κάτω από το Όκιο 0,15 m2

4. Τοποθέτηση τεσσάρων ελασμάτων τύπου  LLOYD συνολικής επιφάνειας 0,40 m

5. Αλλαγή γωνιών 60x50x6 mm συνολικού μήκους 9m και γωνιών 50x50x6 mm συνολικού μήκους 6m

6. Αντικατάσταση ελασμάτων 6mm τύπου  LLOYD συνολικής επιφανείας 2 m

7. Αντικατάσταση διαμορφωμένων ελασμάτων στο χώρο πηδαλίων  9cm x 5mm σε μήκος 3m

8. Αντικατάσταση λάμας 50cm x 5mm συνολικού μήκους 1m

9. Αντικατάσταση οδηγού στεγανοποίησης ανθρωποθυρίδας μήκους 2 m

10. Αντικατάσταση ρελιών με σωλήνα μαύρη χωρίς ραφή 1 1/4΄ συνολικού μήκους 4 m

11. Αντικατάσταση ρελιών με σωλήνα μαύρη χωρίς ραφή 2` συνολικού μήκους 10 m

12. Κοπή σωλήνα 2΄εξαεριστικού αερίων πετρελαίου και συγκόλληση αυτού

13. Αντικατάσταση 40 τεμαχίων ψευδαργύρου περιμετρικώς του σκάφους

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ως άνω εργασιών ορίζεται το διάστημα των 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν την υποδομή και όλες τις απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις πιστοποιητικά κ.λ.π. που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση ανωτέρω εργασιών.

Η Α.Ε.ΔΙ.Κ ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ :

1. Την οικονομική προσφορά για την ανάληψη του ανωτέρου έργου.

2. Όλα τα κατά περίπτωση έγγραφα της νόμιμης  εκπροσώπησης των συμμετεχόντων εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων για τεχνική εμπειρία σε ανάλογες εργασίες.

3. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εκτέλεση του έργου.

4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου ή του φυσικού προσώπου ότι συνεχίζουν να ασκούν την δραστηριότητα και δεν έχουν κάνει διακοπή εργασιών.

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Προσφορές οι οποίες εμπεριέχουν οποιαδήποτε αίρεση ή όρο δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προσφορά σας θα σταλεί στην Γραμματεία του Υποκαταστήματος της εταιρείας, Ίσθμια Κορινθίας Τ.Κ.: 20 100  μέχρι την Δευτέρα 08 Αυγούστου 2016, ημέρα και ώρα 12:30μ.μ.

Η ευθύνη για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.

Η εταιρεία θα παρέχει τον αναγκαίο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά για την υλοποίηση του έργου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας για οπτική επαφή με τις προαναφερόμενες εργασίες. (τηλ.: 2741030880, email corinth_canal@aedik.gr)

ΓΙΑ ΤO Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΙΣΛΗ