Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διαγωνισμό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διαγωνισμό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ 4.500 + ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης εκτέλεσης κατ’αποκλειστικότητα των εργασιών περισυλλογής και διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων (Σεντινόνερα) από δεξαμενές αποθήκευσης των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή στο πρόχειρο διαγωνισμό στα πλαίσια εργασιών συντήρησης παγίων και εξοπλισμού της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγας της Κορίνθου Α.Ε, που αφορά τις ανωτέρω εργασίες εντός των εγκαταστάσεων (στο ναυπηγείο) της Διώρυγας στην περιοχή Ίσθμια Κορίνθου.

Η χωρητικότητα των δεξαμενών μας είναι 15 τόνοι και παραδίδονται τα πετρελαιοειδή απόβλητα τρεις φορές το χρόνο, σε συχνότητα περίπου ανά τετράμηνο.

Η ποσότητα που παραδίδεται κάθε φορά είναι 12 έως 13 τόνους.

Ο Ε.Κ.Α. των πετρελαιοειδών αποβλήτων είναι 13 04 03*.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Εταιρείες που διαθέτουν την υποδομή και όλες τις απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις πιστοποιητικά κ.λ.π. για να εκπληρώνουν νόμιμα τις ανωτέρω εργασίες

Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ :

1. Την οικονομική προσφορά για την ανάληψη του ανωτέρου έργου, η οποία θα περιλαμβάνει:

Την τιμή ανά τόνο παραλαβής των πετρελαιοειδών αποβλήτων.

2. Βεβαίωση, η οποία αποδεικνύει την πιστοποίηση από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. και ειδικότερα για την περισυλλογή των αποβλήτων με Ε.Κ.Α, 13 04 03*.

3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου ή του φυσικού προσώπου ότι συνεχίζουν να ασκούν την δραστηριότητα και δεν έχουν κάνει διακοπή εργασιών.

4. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων για εμπειρία σε ανάλογες εργασίες.

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

6. Πιστοποίηση από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα ότι είστε μέλος.

Προσφορές οι οποίες εμπεριέχουν οποιαδήποτε αίρεση ή όρο δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προσφορά σας θα σταλεί σε κλειστό φάκελο στη γραμματεία της εταιρείας, Ιπποκράτους 88 Αθήνα Τ.Κ.: 114 72 μέχρι την 11/8/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12: 00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για παροχή κάθε πληροφορίας (τηλ. 2103632185, email: info@aedik.gr)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΙΣΛΗ