Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση

  1. Σας γνωρίζουμε ότι η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) προτίθεται να διενεργήσει Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες της με τμηματικές αγορές διάρκειας ενός έτους.
  2. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση η Υπηρεσία μας καταθέτει τους συνημμένους συμπληρωματικούς όρους του διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων –σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών.

3.Οι απόψεις και εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση, δεν δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από την Υπηρεσία, η οποία θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των Συμπληρωματικών Όρων του διαγωνισμού που θα διέπουν τον επικείμενο διαγωνισμό, με αντικειμενικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων ειδών.

  1. Σε κάθε περίπτωση, γνώμονας για την τυχόν αναθεώρηση των συμπληρωματικών όρων που θα διέπουν τον προς εξέταση νέο διαγωνισμό, αποτελεί :

α . Η επίτευξη επιθυμητού και υγιούς ανταγωνισμού, η ανταπόκριση της αγοράς, καθώς και η ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία.

β. Η διασφάλιση των ελάχιστων επιχειρησιακών απαιτήσεων της Υπηρεσίας.

5 . Η διαβούλευση θα παραμείνει αναρτημένη στον ιστότοπο της ΑΕΔΙΚ (www.aedik.gr) και του ΕΣΗΔΗΣ (promitheus.gov.gr.), από Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 έως και την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016.

Η σχετική ανακοίνωση επί της διαβούλευσης απεστάλη για ανάρτηση και στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016.

  1. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τα σημεία στους όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες εισηγήσεις και απόψεις τους, καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

info@aedik.gr και diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

  1. Τα κείμενα που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση είναι τα ακόλουθα :

α. Συμπληρωματικοί Όροι του διαγωνισμού.

β. Τεχνικές Προδιαγραφές.

  1. Μετά το πέρας της διαδικασίας της διαβούλευσης και αφού αξιολογηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής οι εισηγήσεις – προτάσεις επί των ειδικών όρων – απαιτήσεων της Υπηρεσίας, θα ενσωματωθούν στο πλήρες σώμα της διακήρυξης, θα γίνει η τελική διαμόρφωση αυτής και ακολούθως η έκδοσή της.
  2. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας θετικά στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των όρων – απαιτήσεων της Υπηρεσίας

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ελένη  Σακισλή

Κάνετε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο

Κάνετε κλικ εδώ για το υπογεγραμμένο πλήρες κείμενο