Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό

Αρ. Πρωτ.:907 ΕΞ/29.07.2016

 ΑΔΑ: 7ΗΕΝ469Η1Η-Ρ5Χ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000 + ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό στα πλαίσια εργασιών συντήρησης παγίων και εξοπλισμού της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγας της Κορίνθου Α.Ε, που αφορά τις κατωτέρω εργασίες στην περιοχή Ίσθμια Κορίνθου, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης κατ’ αποκλειστικότητα εργασιών επισκευής και συντήρησης του οδοστρώματος στην γέφυρα Ποσειδωνίας, με αντικείμενο έργου: 1) Αντικατάσταση 3.000 βιδών του οδοστρώματος σε σταθερά και βυθιζόμενα τμήματα της γέφυρας, με καθημερινή μονοδρόμηση (τις βίδες θα τις παρέχει η εταιρεία μας), 2) Υδροβιλισμός οδοστρώματος διαδρόμων, τοιχίων, εγκάρσιων δοκών και όλα τα μεταλλικά μέρη της γέφυρας.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Εταιρείες που διαθέτουν την υποδομή και όλες τις απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις πιστοποιητικά κ.λ.π. για να εκπληρώνουν νόμιμα τις ανωτέρω εργασίες

Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ :

1. Την οικονομική προσφορά για την ανάληψη του ανωτέρου έργου, η οποία θα περιλαμβάνει:

Την τιμή για το σύνολο των εργασιών.

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εκτέλεση του έργου.

3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου ή του φυσικού προσώπου ότι συνεχίζουν να ασκούν την δραστηριότητα και δεν έχουν κάνει διακοπή εργασιών.

4. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων για εμπειρία σε ανάλογες εργασίες.

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η προσφορά σας θα σταλεί στην Γραμματεία της εταιρείας, Ιπποκράτους 88 Αθήνα Τ.Κ.: 114 72 μέχρι την Τετάρτη 03 Αυγούστου 2016, ημέρα και ώρα 12:30μ.μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για παροχή κάθε πληροφορίας (τηλ.: 2103632185, email: info@aedik.gr)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΙΣΛΗ