ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000 + ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης έργου, για τη συμμετοχή στο πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή έργου στα πλαίσια εργασιών συντήρησης παγίων και εξοπλισμού της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγας της Κορίνθου Α.Ε, που αφορά τις παρακάτω εργασίες στην Α/Κ «ΗΡΑ» και σε πλωτή εξέδρα οι οποίες βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων (στο ναυπηγείο) της Διώρυγας στην περιοχή Ίσθμια Κορίνθου.

1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΒΑΦΗΣ ΤΗΣ Α/Κ «ΗΡΑ»

1. Αντικατάσταση των διαβρωμένων νομέων εντός του χώρου που βρίσκεται πίσω από το μηχανοστάσιο της ακάτου (κοπή και τοποθέτηση καινούριων νομέων).

2. Αντικατάσταση διαβρωμένων ενισχυτικών ελασμάτων εντός του ιδίου χώρου (κοπή και τοποθέτηση νέων)

3. Περιμετρική κοπή και αντικατάσταση της λαμαρίνας επάνω στο κατάστρωμα του σκάφους από τη κουπαστή σε βάθος 30 εκ περίπου και συνολικού μήκους 30 μέτρων (δεξιά – αριστερά)

4. Αντικατάσταση της κουπαστής επάνω στο κατάστρωμα με ίδια μορφή και διαστάσεις με την υπάρχουσα συνολικού μήκους (30 περίπου μέτρα)

5. Αντικαταστάσεις σε διάφορα (τοπικά) σημεία της ακάτου- πλευρικά και επάνω στο κατάστρωμα- διαβρωμένων λαμαρινών

6. Αμμοβολή και καθαρισμός όλων των χώρων και σημείων που θα γίνουν επισκευές

7. Εσωτερική βαφή με 2 χέρια μίνιο και 1 χέρι χρώμα κόκκινο του χώρου που θα γίνουν επισκευές, εξωτερική βαφή του σκάφους με 2 χέρια μίνιο και 2 χέρια μουράβια μέχρι τα ύφαλα και 2 χέρια χρώμα μπλε στα έξαλα, για επάνω στο κατάστρωμα 2 χέρια μίνιο και 2 χέρια ελαιόχρωμα πράσινο

8. καθαρισμός καμπίνας και βαφή με 2 χέρια λευκό χρώμα

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΒΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

1. Αποκατάσταση ελασμάτων σε 4 τοπικά σημεία της πλατφόρμας

2. Αμμοβολή των σημείων αποκατάστασης και όπου τοπικά υποδειχθεί από τους τεχνικούς της εταιρείας της ΔΙΩΡΥΓΑΣ

3. Εξωτερική βαφή των σημείων αποκατάστασης των ελασμάτων και όπου υποδειχθεί από τους τεχνικούς της ΔΙΩΡΥΓΑΣ.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ως άνω εργασιών (1, 2) ορίζεται το διάστημα των 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ζητούνται:

Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ :

1. Την οικονομική προσφορά για την ανάληψη του ανωτέρου έργου

2. Όλα τα κατά περίπτωση έγγραφα της νόμιμης  εκπροσώπησης των συμμετεχόντων εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου ή του φυσικού προσώπου ότι συνεχίζουν να ασκούν την δραστηριότητα και δεν έχουν κάνει διακοπή εργασιών.

4. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων για τεχνική εμπειρία σε ανάλογες εργασίες.

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

6. Πιστοποίηση από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα ότι είστε μέλος.

Προσφορές οι οποίες εμπεριέχουν οποιαδήποτε αίρεση ή όρο δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προσφορά σας θα σταλεί σε κλειστό φάκελο στη γραμματεία της εταιρείας, Ιπποκράτους 88 Αθήνα Τ.Κ.: 114 72 μέχρι την 28 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Η ευθύνη για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο.

Η εταιρεία θα παρέχει τον αναγκαίο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά για την υλοποίηση του έργου.

Η Μισθοδοσία του προσωπικού και οι ασφαλιστικές εισφορές είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας για οπτική επαφή με τις προαναφερόμενες εργασίες και συνεννόηση με τον τεχνικό διευθυντή κ. Μούτσο Αναστάσιο για παροχή κάθε πληροφορίας (τηλ. 2741030880 email amoutsoς@aedik.gr)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΙΣΛΗ

Για την έγκριση της προμήθειας και τον ορισμό αναδόχου κάντε κλικ εδώ