Ρυμούλκηση & Πλοήγηση

 
Ρυμούλκηση
1. Η ρυμούλκηση είναι υποχρεωτική:

α) Για ιστιοφόρα χωρίς προωστήρια μηχανή ή με προωστήρια μηχανή μη επαρκούς ισχύος.

β) Για πλοία 800 και άνω κόρων καθαρής χωρητικότητας.

γ) Για πλοία μικρότερα των 800 κόρων σε περίπτωση που η Υπηρεσία της Διώρυγας κρίνει, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, επισφαλή τον διάπλου χωρίς ρυμούλκηση.

δ) Για πλοία που μεταφέρουν εκρηκτικά, εύφλεκτα και εν γένει επικίνδυνα φορτία, ως και για τα κενά δεξαμενόπλοια πετρελαιοειδών.

2. Η υπηρεσία της Διώρυγας υποχρεούται να χορηγεί ρυμουλκό και σε πλοία κάτω των 800 κόρων καθαρής χωρητικότητας μετά από αίτηση του πλοιάρχου.
3. Η ρυμούλκηση εκτελείται με τα ρυμουλκά που διαθέτει η Διώρυγα για αυτό το σκοπό.
4. Το πλοίο κατά τον διάπλου οφείλει να διατηρεί τις μηχανές του σε λειτουργία με κύριο σκοπό του ρυμουλκού την διατήρησή του πλοίου στον άξονα της Διώρυγας.
5. Το πλοίο οφείλει να χορηγεί, κρατημένο, τους απαιτούμενους κάλω (κάβους) για τη ρυμούλκηση.
 
 

Πλοήγηση

1. Η πλοήγηση δια μέσου της Διώρυγας είναι υποχρεωτική για όλα τα ρυμουλκούμενα πλοία.
Για τα μη ρυμουλκούμενα πλοία, η πλοήγηση είναι προαιρετική εκτός εάν θεωρηθεί επιβαλλόμενη κατά τη κρίση της Υπηρεσίας της Διώρυγας.
Κατά τη νύχτα η πλοήγηση είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία άνω των 100 κόρων καθαρής χωρητικότητας.
2. Για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τον πλου εντός της Διώρυγας, οι πλοηγοί πρέπει προ της εισόδου του πλοίου να ελέγχουν τη κανονική λειτουργία του συστήματος πηδαλίου. Οιεσδήποτε ανωμαλίες ή βλάβες διαπιστώνονται αναφέρονται πάραυτα στη υπηρεσία της Διώρυγας για την απαγόρευση της διέλευσης του πλοίου.
3. Οι πλοηγοί διαθέτουν στους πλοιάρχους την πείρα και τη γνώση σχετικά με τις (επικρατούσες )συνθήκες της Διώρυγας, παρέχοντας τις συμβουλές τους προς τους πλοιάρχους, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τις υποδείξεις τους. Οι πλοίαρχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα του σκάφους, του πληρώματος και της περιουσίας της Διώρυγας απ’ οπουδήποτε κι αν προέρχονται και αφορούν το πλοίο τους.
4. Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης ταχύτατου χειρισμού δύναται ο πλοίαρχος να επιτρέψει στον πλοηγό να δίνει απ’ ευθείας τις απαραίτητες εντολές για τη διακυβέρνηση του πλοίου, χωρίς όμως να απαλλάσσεται από τις ευθύνες του.
5. Οι πλοίαρχοι οφείλουν να κρατήσουν το πλοίο έγκαιρα και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η πλεύριση της πλοηγίδας από την υπήνεμο πλευρά του πλοίου για την ασφαλή άνοδο και κάθοδο του πλοηγού και των εντεταλμένων υπαλλήλων της εταιρείας στο πλοίο.
6. Οι πλοίαρχοι οφείλουν να παρέχουν στον πλοηγό και τους εντεταλμένους υπαλλήλους της εταιρείας τις πληροφορίες και βεβαιώσεις που απαιτούνται τον Κανονισμό Ναυσιπλοΐας & Χωρητικότητας.
7. Οι πλοηγοί ανήκουν στο προσωπικό του πλοηγικού σταθμού της Διώρυγας και ορίζονται για κάθε περίπτωση από την Υπηρεσία της Διώρυγας. Μετά από αίτηση του πλοιάρχου μπορούν να διατεθούν περισσότεροι από ένας πλοηγοί.
8. Οι πλοηγοί δεν δικαιούνται καμία πρόσθετη αμοιβή ή φιλοδωρήμα ή αντιπαροχής.