Κανονισμός Ναυσιπλοΐας

Άρθρο 1: Γενικά

Άρθρο 1

Ο διάπλους δια της Διώρυγας της Κορίνθου επιτρέπεται σε όλα τα πλοία, οποιασδήποτε Εθνικότητας υπό τον όρο ότι θα συμμορφούνται προς τον παρόντα κανονισμό. Η Εταιρεία επιφυλάσσει σ΄ αυτήν το δικαίωμα, να αρνηθεί τον διάπλου ή την ρυμούλκηση πλοίου εις ήν περίπτωσιν θεωρεί τούτο επικίνδυνο για την ασφάλεια της Ναυσιπλοίας στην Διώρυγα ή κρίνει ότι δύναται να προκαλέσει ανωμαλία στον διάπλου εν γένει ετέρων σκαφών ή διότι η πλοιοκτήτρια Εταιρεία οφείλει προς την Εταιρεία δικαιώματα από τα τέλη διέλευσης, ρυμούλκησης ή πλοήγησης.
Μία ημέρα κάθε βδομάδα και από ώρα 06.00 έως 20.00 η Διώρυγα παραμένει κλειστή στην ναυσιπλοία για εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Η ημέρα αυτή της εβδομάδας παραμένει η ίδια επί μακρόν χρονικό διάστημα και καθορίζεται από την Εταιρεία.

Άρθρο 2: Βυθίσματα

Άρθρο 2

Το ανώτατο όριο βυθίσματος των προς διάπλου πλοίων, συναρτήσει του πλάτους αυτών, ορίζεται ως κάτωθι προϋποτιθεμένης κανονικής στάθμης του ύδατος και καιρικών ομαλών συνθηκών.
Κατά των 14,00 μ. πλάτος ανώτατο βύθισμα 7,20 μέτρα.
Εν πάση περιπτώσει το μέγιστο πλάτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 18,3 μέτρα (60 Αγγλικούς πόδας).
Ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται σε συνεργασία Πλοιάρχου και της Υπηρεσίας της Διώρυγας.

Άρθρο 3: Ταχύτητες

Άρθρο 3

Κατά τον πλού μέσα στη Διώρυγα η ταχύτητα του πλοίου δέον να μην υπερβαίνει τους 6 κόμβους (ναυτικά μίλια ανά ώρα). Κατά την είσοδο όμως και την έξοδο πρέπει να ελαττώνεται στο ελάχιστο δυνατόν προς αποφυγή ζημιών στα στην Ισθμία και Ποσειδωνία ελλιμενισμένα πλοία και πλωτά μέσα.

Άρθρο 4: Ρυμουλκήσεις

Άρθρο 4

1. Η ρυμούλκηση είναι υποχρεωτική:

 •  Για τα ιστιοφόρα άνευ προωστηρίου μηχανής ή τοιαύτης μη επαρκούς ισχύος.
 •  Για τα πλοία 800 και άνω κόρων καθαρής χωρητικότητας.
 •  Για τα πλοία μικρότερα των 800 κόρων εις ην περίπτωσιν η Υπηρεσία της Διώρυγας κρίνει, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, επισφαλή τον διάπλουν άνευ ρυμουλκήσεως.
 •  Για πλοία που μεταφέρουν εκρηκτικά, εύφλεκτα και εν γένει επικίνδυνα φορτία, ως και δια τα κενά δεξαμενόπλοια πετρελαιοδών.

2. Η υπηρεσία της Διώρυγας υποχρεούται στην χορήγηση ρυμουλκού και σε πλοία κάτω των 800 κόρων καθαρής χωρητικότητας κατ΄ αίτηση του πλοιάρχου.

3. Η ρυμούλκηση εκτελείται δια των υπό της Διώρυγας διατιθεμένων προς τούτο ρυμουλκών.

4. Το πλοίο κατά τον διάπλου οφείλει να διατηρεί τις μηχανές του σε λειτουργία του ρυμουλκού κυρίως σκοπόν έχοντος την διατήρηση του πλοίου σε άξονα της Διώρυγας.

5. Το πλοίο οφείλει να χορηγεί, κρατημένο, τους δια την ρυμούλκηση απαιτουμένους κάλω (κάβους).

Άρθρο 5: Διάπλους σκαφών μη διαθετόντων δυνατότητα ιδίας προώθησης

Άρθρο 5

1. Ακυβέρνητα πλοία: Ο διάπλους επιτρέπεται μόνο την ημέρα και με ρεύμα αντίθετο, υπό τον όρο να χρησιμοποιεί δύο ρυμουλκά (πρώραθεν και πρύμνηθεν) από τα οποία το ένα τουλάχιστον να ανήκει στη Διώρυγα.

2. Σκάφη βοηθητικά π.χ. φορτηγίδες, σλέπια κ.λ.π. ως και πλωτά ναυπηγήματα π.χ. πλωτοί γερανοί , βυθοκόροι, κ.λ.π. καταπλέοντα ρυμουλκούμενα στην Διώρυγα δεν υποχρεούνται στην χρησιμοποίηση δεύτερου ρυμουλκού.

3. Περιπτώσεις ρυμούλκησης πέραν του ενός ακυβέρνητου ρυμουλκούμενου εξετάζονται ιδιαιτέρως από την Υπηρεσία της Διώρυγας σε συνάρτηση με το μέγεθος και τον τύπο του ρυμουλκούμενου ως και τις επικρατούσες συνθήκες.

΄Αρθρο 6: Προετοιμασία πλοίου για τον διάπλου

Άρθρο 6

Τα προς διάπλου πλοία οφείλουν πριν της είσοδό τους στην Διώρυγα:

 •  Να εχμάσουν προς τα έσω τα προεξέχοντα των πλευρών είδη εξαρτισμού και σκεύη ως και σωσίβια μέσα.
 •  Να προετοιμάσουν προς έμμεσο χρησιμοποίηση επαρκή παραβλήματα σε αμφότερες τις πλευρές.
 • Να έχουν σε ετοιμότητα το σύστημα αγκυροβολίας των κυρίων αγκυρών και ετοίμην προς πόντισιν ισχάδα (πινέλο).
 • Να έχουν σε ετοιμότητα τους κάλω και όλα τα μέσα ορμίσεως.
 • Να έχουν σε ετοιμότητα προς άμεση εκκίνηση εν εισέτι εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, εφόσον διατίθεται κάτι τέτοιο.
 • Να προετοιμάσουν την κλίμακα ανόδου – καθόδου πλοηγού και εισπράκτορα σύμφωνα με τον κανονισμό της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση (SOLAS) και αξιωματικός του πλοίου να επιβλέπει την άνοδο και κάθοδο αυτών στο πλοίο.

΄Αρθρο 7: Σήματα

Άρθρο 7

1. Σήματα αδείας διέλευσης:

 •  Την ημέρα μία κυανή σημαία και την νύκτα ένας λευκός φανός δείχνει ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
 • Την ημέρα μία κόκκινη σημαία και την νύκτα δύο κατακόρυφοι λευκοί φανοί δείχνουν ότι η είσοδος δεν είναι ελεύθερη (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΕΙΣΠΛΟΥΣ).

2. Σήματα διεύθυνσης ρεύματος:

 • Την ημέρα δύο σήματα τριγωνικά λευκά και την νύκτα δύο κατακόρυφοι φανοί από τους οποίους ο επάνω ερυθρός ο δε κάτω λευκός, δείχνουν ρεύμα βοηθητικό των εισερχομένων.
 • Την ημέρα ένα σήμα τριγωνικό λευκό και την νύκτα δύο κατακόρυφοι φανοί ερυθροί δείχνουν ρεύμα αντίθετο των εισερχομένων.
 • Η έλλειψη παντός σήματος εκ των όπως ανωτέρω οριζομένων, δείχνει ότι δεν υπάρχει ρεύμα κατά την ώρα εκείνη στην Διώρυγα.

3. Σήματα για πλοηγό:

 • Για αίτηση πλοηγού καθορίζονται δύο μακροί και ένας βραχύς συριγμός για συρίκτρας ή σειρήνας.

4. Σήματα για ρυμουλκό:

 • Για αίτηση ρυμουλκού καθορίζονται τέσσερις μακροί συριγμοί δια συρίκτρας ή σειρήνας.

5. Σήματα για άκατο:

 • Για αίτηση ακάτου καθορίζονται τρεις μακροί συριγμοί.

6. Σήματα ετοιμότητας και αδείας εισόδου :

 • Καθορίζεται ένας μακρύς συριγμός.

7. Σήματα κινδύνου:

 • Πέντε έως έξι βραχείς συριγμοί επαναλαμβανόμενοι σε μικρά χρονικά διαστήματα εκπέμπονται από το πλοίο σε περίπτωση επισυμβάντος ατυχήματος ή κωλύματος που επηρεάζει την ασφάλεια του πλοίου ή παρακωλύει τον διάπλου του.

΄Αρθρο 8: Σειρά διάπλου

Άρθρο 8

1. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει στην Διώρυγα παρά μόνο αφού λάβει την άδεια της Υπηρεσίας της Διώρυγας.

2. Η σειρά διέλευσης καθορίζεται από την Υπηρεσία της Διώρυγας ανάλογα με την ώρα κατάπλου ή προηγηθείσης αναγγελίας περί διέλευσης, προηγουμένων των επιβατηγών σκαφών.

3. Προτεραιότητα δίνεται στην διέλευση των Ελληνικών πολεμικών σκαφών, ως και των πολεμικών σκαφών, ως και των πολεμικών ξένων χωρών υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία αυτά έτυχαν της ειδικής έγκρισης των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

4. Από την Υπηρεσία της Διώρυγας κατά τον καθορισμό της σειράς διάπλου λαμβάνεται υπόψη ότι η μεταξύ των πλοίων απόσταση πρέπει να κυμαίνεται πέριξ του ενός ναυτικού μιλίου, την οποία υποχρεούνται και τα διαπλέοντα πλοία να τηρούν.

5. Ειδική περίπτωση διάπλου καθοριζομένου κατά την κρίση της Υπηρεσίας της Διώρυγας θεωρείται ή των μεταφερόντων επικίνδυνα εν γένει φορτία σκαφών.

΄Αρθρο 9: Απαγορεύσεις

Άρθρο 9

Κατά τον διάπλου και αναμονή προς διάπλου ισχύουν για όλα τα πλοία και οι κάτωθι απαγορεύσεις:

 • Οι συριγμοί, πλήν των εν άρθρω 7 αναφερομένων ηχητικών σημάτων, και των υπό του διεθνούς κανονισμού προς αποφυγήν συγκρούσεως προβλεπομένων.
 • Η προσέγγισης ή η πλεύριση στο πλοίο πλωτών μέσων εκτός των επισήμων Αρχών και της Υπηρεσίας της Διώρυγας.
 • Η διακοπή του πλού πριν ή εξέλθει το πλοίο από τη Διώρυγα.
 • Η απόρριψη εντός της Διώρυγας κόνεως ανθράκων τέφρας, απορριμμάτων οιονδήποτε άλλων αντικειμένων.
 • Η εξάντληση κυτών και διπυθμένων και ιδιαιτέρως καταλοίπων υγρών καυσίμων και λιπαντικών.
 • Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής.
 • Η περισυλλογή οιουδήποτε επιπλέοντος αντικειμένου.
 • Η εκ του πλοίου χρήσης πυροβόλων όπλων ως και πάσης φύσης εκρηκτικών υλών.

΄Αρθρο 10: Ατυχήματα

Άρθρο 10

1. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του πλοίου λόγω ατυχήματος για να επιστηθεί η προσοχή επερχόμενου πλοίου και της Υπηρεσίας της Διώρυγας εκπέμπονται τα από το άρθρο 7 παράγραφος 7 σήματα κινδύνου, επιπροσθέτως δε κατά τη νύκτα τοποθετείται πρόσθετος ερυθρός φανός στην πρύμνη.

2. Σε περίπτωση προσάραξης ή ατυχήματος που παρακωλύει την ελεύθερη χρήση της Διώρυγας έχει το δικαίωμα να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς ανέλκυση του πλοίου και απομάκρυνσή του με κάθε μέσον ή τρόπο, εκτός της Διώρυγας, με δαπάνη του πλοίου. Οι δαπάνες πρέπει να διακανονισθούν πριν από την εκτέλεση των εργασιών βάσει τιμολογίου εκδιδομένου από την Εταιρεία.

΄Αρθρο 11: Πλοήγηση

Άρθρο 11

1. Η πλοήγηση δια της Διώρυγας είναι υποχρεωτική για όλα τα ρυμουλκούμενα πλοία.

 • Για τα μη ρυμουλκούμενα πλοία, η πλοήγηση είναι προαιρετική εκτός αν κατά την κρίση της Υπηρεσίας της Διώρυγας θεωρηθεί ότι επιβάλλεται. Κατά τη νύκτα η πλοήγηση είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία άνω των 100 κόρων καθαρής χωρητικότητας.

2. Για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τον πλού εντός της Διώρυγας, οι Πλοηγοί πρέπει πριν τον είσπλου του πλοίου να ελέγχουν την κανονική λειτουργία του συστήματος πηδαλίου. Διαπιστούμενες ανωμαλίες ή βλάβες πρέπει να αναφέρονται πάραυτα στην υπηρεσία της Διώρυγας, για την απαγόρευση της διέλευσης του πλοίου.

3. Οι Πλοηγοί θέτουν στην διάθεση των πλοιάρχων την πείρα και τη γνώση των συνθηκών της Διώρυγας, παρέχοντας τις συμβουλές τους προς τους πλοιάρχους, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τις υποδείξεις τους. Οι πλοίαρχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι τυχόν ατυχημάτων του σκάφους, του πληρώματος και της περιουσίας της Διώρυγας από οπουδήποτε αν προέρχονται και αφορούν το πλοίο τους.

4. Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης ταχύτατου χειρισμού δύναται ο πλοίαρχος να επιτρέψει στον πλοηγό να δίνει απευθείας τις απαραίτητες διαταγές για τη διακυβέρνηση του πλοίου, μη απαλλασσόμενος όμως των ευθυνών του.

5. Οι πλοίαρχοι οφείλουν να κρατήσουν το πλοίο εγκαίρως και κατά τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η πλεύριση της πλοηγίδας από την υπήνεμη πλευρά του για την ασφαλή άνοδο και κάθοδο του πλοηγού και των εντεταλμένων υπαλλήλων της Εταιρείας στο πλοίο.

6. Οι πλοίαρχοι οφείλουν να παρέχουν στον πλοηγό και στους εντεταλμένους υπαλλήλους της Εταιρείας τις κατά τον παρόντα κανονισμό πληροφορίες και βεβαιώσεις.

7. Οι πλοηγοί ανήκουν στο προσωπικό του πλοηγικού σταθμού της Διώρυγας και ορίζονται για κάθε περίπτωση από την Υπηρεσία της Διώρυγας. Μετά από αίτηση του πλοιάρχου διατίθενται περισσότεροι του ενός πλοηγοί.

8. Οι πλοηγοί ουδεμιάς πρόσθετης αμοιβής ή φιλοδωρήματος ή αντιπαροχής δικαιούνται.

΄Αρθρο 12: Υποχρεώσεις πλοιάρχων

Άρθρο 12

1. Ο πλοίαρχος κάθε πλοίου που θα διαπλεύσει τη διώρυγα υποχρεούται όπως παρέχει στον εντεταλμένο υπάλληλο εγγράφως, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, τις παρακάτω πληροφορίες:

 •  Το όνομα και την εθνικότητα του πλοίου.
 • Το λιμάνι και τον αριθμό του νηολογίου.
 • Το είδος του πλοίου.
 • Το ονοματεπώνυμο του πλοιάρχου.
 • Τον τίτλο και τη διεύθυνση της πλοιοκτησίας.
 • Τον λιμένα αρχικής προέλευσης.
 • Το λιμένα τελικού προορισμού.
 • Το μέγιστο μήκος και πλάτος του πλοίου.
 • Τα βυθίσματα πρώρας, πρύμνης και μέγιστο.
 • Τον αριθμό των μελών του πληρώματος.
 • Τον αριθμό των επιβατών.
 • Την ποσότητα και το είδος του φορτίου ή και του έρματος.
 • Την καθαρή χωρητικότητα του πλοίου σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Κεφάλαιο Β΄του παρόντος.

2. Οι πλοίαρχοι υποχρεούνται όπως κατά τον διάπλου της Διώρυγας:

 • Κυβερνούν αυτοπροσώπως τα πλοία τους τα οποία πρέπει να φέρουν ανηρτημένη τη σημαία του κράτους στο οποίο ανήκουν πρίν και μετά τον διάπλου.
 • Διατηρούν στο πρόστεγο φυλακή ετοιμότητας από ένα αξιωματικό και δύο άνδρες κατά ελάχιστο όριο.
 • Τη νύκτα να τηρούν σε διαρκή ετοιμότητα τους προβολείς του πλοίου, προς αφή μετά από αίτηση του πλοηγού.

3. Οι πλοίαρχοι δέον όπως κρατήσουν τα πλοία τους επικειμένου του είσπλου ή μετά τον έκπλου σε απόσταση τουλάχιστον ημίσεως και μέχρι δύο μιλίων από των αντιστοίχων λιμενοβραχιόνων των προλιμένων και εκτός του άξονα της Διώρυγας.

4. Οι πλοίαρχοι οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να παρέχουν την συνδρομή τους προς την τήρησή του για τον ομαλό εν γένει διάπλου της Διώρυγας.

΄Αρθρο 13: Τέλη

Άρθρο 13

1. Τα εν γένει τέλη διάπλου της Διώρυγας διακρίνονται σε τέλη διέλευσης, τέλη ρυμούλκησης και τέλη πλοήγησης. Αυτά καθορίζονται βάσει των εκάστοτε ισχυόντων τιμολογίων.

2. Σε πληρωμή των τελών διέλευσης υπόκεινται όλα τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα, τα οποία διαπλέουν τη Διώρυγα, εξαιρέσει των ελληνικών πολεμικών, ως και των ελληνικών πλοιαρίων καθαρής χωρητικότητας μέχρι 3 κόρων.

3. Σε πληρωμή των τελών ρυμούλκησης υπόκεινται όλα τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα τα οποία κατά την διέλευση τους χρησιμοποιούν ρυμουλκά της Εταιρείας της Διώρυγας.

4. Σε πληρωμή των τελών πλοήγησης υπόκεινται όλα τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα, τα οποία κατά τη διέλευση τους χρησιμοποιούν πλοηγούς της Εταιρείας της Διώρυγας.

5. Δαπάνες που αφορούν την παροχή από την Εταιρεία της Διώρυγας ετέρων υπηρεσιών προς τα διερχόμενα πλοία, καταβάλλονται ιδιαίτερα.

΄Αρθρο 14: Βάση καθορισμού τελών

Άρθρο 14

1. Ως βάσει υπολογισμού των εν γένει τελών διάπλου της Διώρυγας, λαμβάνεται η καθαρή χωρητικότητα του πλοίου η αναγραφόμενη επί του πρωτότυπου πιστοποιητικού καταμέτρησης του πλοίου, του εκδοθέντος από την αρμόδια Αρχή του Κράτους, του οποίου το πλοίο φέρει τη σημαία.

2. Κατ΄ εξαίρεση, για τον υπολογισμό των τελών διάπλου των ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων λαμβάνεται ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ολικής χωρητικότητας αυτών.

3. Ως βάση υπολογισμού των τελών διάπλου των πολεμικών πλοίων λαμβάνεται ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κανονικού (Full Load) εκτοπίσματος αυτών.

΄Αρθρο 15: ΄Ελλειψη πιστοποιητικού καταμέτρησης

Άρθρο 15

1. Σε περίπτωση έλλειψης του πρωτότυπου πιστοποιητικού καταμέτρησης, τα τέλη υπολογίζονται προσωρινά με βάσει την καθαρή χωρητικότητα που αναγράφεται επί τυχόν υπάρχοντος αντιγράφου του πιστοποιητικού καταμέτρησης ή της προκυπτούσης εξ ετέρων ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου ή επισήμου εκδόσεως ανεγνωρισμένου νηογνώμονος. Εφ΄ όσον διαπιστωθεί η ύπαρξη διαφορών, λαμβάνεται οπωσδήποτε η μεγαλύτερη καθαρή χωρητικότητα.

2. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία της Διώρυγας δικαιούται να απαιτήσει την κατάθεση χρηματικής εγγύησης ίσης προς το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των ως άνω υπολογιζομένων τελών. Η εγγύηση αυτή παραμένει στην Εταιρεία της Διώρυγας μέχρις οριστικού διακανονισμού των τελών διάπλου επί τη βάσει του προσκομισθησομένου πρωτοτύπου πιστοποιητικού καταμέτρησης του πλοίου.

΄Αρθρο 16: Διαφορές στην καταμέτρηση

Άρθρο 16

1. Αν από αποδεδειγμένα στοιχεία προκύπτει ότι η καθαρή χωρητικότητα αλλοδαπού πλοίου υπολείπεται σαφώς της κατά τους Ελληνικούς κανονισμούς καταμέτρησης αντιστοίχου τοιαύτης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται διμερής συμφωνία ή σύμβαση περί αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών πιστοποιητικών καταμέτρησης μεταξύ της Ελλάδας και του αλλοδαπού κράτους του οποίου την σημαία φέρει το πλοίο η Εταιρεία της Διώρυγας δικαιούται να απαιτήσει την υπό του πλοίου προσκόμιση επίσημου πιστοποιητικού εμφαίνοντος την καθαρή χωρητικότητά του κατά τους εν Ελλάδι ισχύοντας κανονισμούς καταμέτρησης.

2. Προσωρινά και μέχρι προσκόμισης του ως άνω πιστοποιητικού για τον υπολογισμό των τελών διάπλου, ως καθαρή χωρητικότητα του πλοίου λαμβάνεται ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της ολικής χωρητικότητάς του, της αναγραφόμενης επί τους αλλοδαπού πιστοποιητικού καταμέτρησης.
Με την προσκόμιση του κατά τα ανωτέρω αιτηθέντος πιστοποιητικού διακανονίζονται, επί τη βάσει αυτού, οριστικά τα προσωρινά καταβληθέντα τέλη.

΄Αρθρο 17: Πλοία μετά προστατευτικού καταστρώματος

Άρθρο 17

1. Σε πλοία με ανοικτό προστατευτικό καταστρώματος (open shelter deck), χαρακτηριζόμενα ως τέτοια σε επίσημη έκδοση ανεγνωρισμένου νηογνώμονα, τα οποία είναι εφοδιασμένα με ένα μοναδικό πιστοποιητικό καταμέτρησης, ως βάσει υπολογισμού των τελών διάπλου λαμβάνεται η από το πιστοποιητικό αυτό αναγραφόμενη καθαρή χωρητικότητα.

2. Σε πλοία με ανοικτό κλειστό / προστατευτικό καταστρώματος (open closed shelter deck) χαρακτηριζόμενα ως τοιαύτα σε επίσημη έκδοση ανεγνωρισμένου νηογνώμονα, τα οποία είναι εφοδιασμένα με δύο πιστοποιητικά καταμέτρησης, ήτοι σε πλοία με εναλλακτική χωρητικότητα, ως βάση υπολογισμού των τελών διάπλου λαμβάνεται η καθαρή χωρητικότητα η αντιστοιχούσα στην κατάσταση του πλοίου ως closed shelter deck, ήτοι η καθαρή χωρητικότητα του μεγαλύτερου ζεύγους χωρητικοτήτων.

΄Αρθρο 18: Πλοία μετά γραμμής χωρητικότητας

Άρθρο 18

1. Σε πλοία που έχουν κεχαραγμένη στις πλευρές τους ΄΄Γραμμή Χωρηρικότητας΄΄ (tonnage mark) τα οποία είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικού καταμέτρησης που αναγράφει ένα μοναδικό ζεύγος χωρητικοτήτων, ως βάση υπολογισμού των τελών διάπλου λαμβάνεται η εν τω πιστοποιητικώ τούτω αναγραφομένη καθαρή χωρητικότητα.

2. Σε πλοία που έχουν χαραγμένη στις πλευρές τους «Γραμμή χωρητικότητας» (tonnage mark), τα οποία είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταμέτρησης αναγράφοντος δύο ζεύγη χωρητικοτήτων, ήτοι σε πλοία με εναλλακτική χωρητικότητα, ως βάση υπολογισμού των τελών διάπλου λαμβάνεται η καθαρή χωρητικότητα του μεγαλύτερου ζεύγους χωρητικοτήτων.

΄Αρθρο 19: Τρόπος και χρόνος είσπραξης τελών

Άρθρο 19

1. Τα πάσης φύσης δικαιώματα της Εταιρείας για τη διέλευση, εισπράττονται επί αποδείξει από εντεταλμένο της Εταιρείας της Διώρυγας, προ της διέλευσης ή σε άλλο χρόνο κατά την κρίση της Εταιρείας.

2. Η πληρωμή των τελών σε δραχμές ή συνάλλαγμα ρυθμίζεται σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες περί συναλλάγματος διατάξεις των αρμοδίων Ελληνικών κρατικών αρχών.

΄Αρθρο 20: Τιμολόγια

Άρθρο 20

1. Τα υπό της Εταιρείας της Διώρυγας τιθέμενα εκάστοτε εν ισχύϊ τιμολόγια για την καταβολή των διαφόρων τελών προς αυτήν, θεωρούνται αναπόσπαστο παράρτημα του παρόντος Κανονισμού άνευ ουδεμίας περαιτέρω διαδικασίας έγκρισης ή δημοσίευσής τους, πλην της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έγκρισής τους.

2. Τα διόδια υπολογίζονται με βάση την καθαρή χωρητικότητα των διερχομένων πλοίων, πάντως αυτά δεν θα είναι ανώτερα των εισπραττομένων από την Υπηρεσία της Διώρυγας του Σουέζ.

΄Αρθρο 21: Συνέπειες παράβασης του παρόντος Κανονισμού

Άρθρο 21

Παράβαση οιασδήποτε διάταξης του παρόντος Κανονισμού δημιουργεί υπέρ της Εταιρείας δικαίωμα αποζημίωσης, αναλόγως της υπό του πλοιάρχου διαπραχθείσης πράξης και της σημασίας αυτής ως προς τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.

΄Αρθρο 22: Γνώσεις του Κανονισμού

Άρθρο 22

Δια του αναλαμβανομένου υπό του πλοιάρχου δικαιώματος του διάπλου της Διώρυγας τεκμαίρεται ότι αυτός έλαβε γνώση του παρόντος Κανονισμού.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

1. Χωρητικότητα Πλοίου:

 • Ολική χωρητικότητα (Gross Tonnage).
  Καλείται η χωρητικότητα όλων των κλειστών και στεγανών χώρων του πλοίου υπό και υπέρ το κατάστρωμα.
 • Καθαρή χωρητικότητα (Net Tonnage).
  Καλείται η χωρητικότητα η προκύπτουσα από την ολική χωρητικότητα δι΄ εκπτώσεως του όγκου ορισμένων χώρων, όπως είναι οι χώροι ενδιαίτησης του πληρώματος, το μηχανοστάσιο, η γέφυρα, τα διαμερίσματα υλικών ναυκλήρου κ.λ.π.
 • Η καθαρή χωρητικότητα πλοίου αποτελεί το μέτρο του διατιθέμενου από το πλοίο εκμεταλλεύσιμου χώρου.
 • Η ολική και η καθαρή χωρητικότητα των πλοίων μετρούνται σε Κόρους (1 Κόρος – 100 κυβικοί πόδες ή 2,83 κυβικά μέτρα).
 • Η ολική και η καθαρή χωρητικότητα πλοίου εκφράζουν το επίσημο μέγεθος του πλοίου και αναγράφονται σε ναυτιλιακά έγγραφα αυτού.

2. Βάρος ή εκτόπισμα πλοίου :
Καλείται το βάρος του έμφορτου πλοίου (βάρος πλοίου συν νεκρό βάρος αυτού).

Το βάρος πλοίου υποδιαιρείται σε :

 •  Μόνιμο ή ίδιο βάρος:
  Αποτελείται από το βάρος του σκάφους μετά των μηχανών και του εν γένει εξοπλισμού του. Είναι τουτέστιν το συνολικό βάρος των επί μέρους μονίμων αυτού βαρών.
 • Νεκρό ή πρόσθετο βάρος (Dead Weight):
  Τούτο αποτελείται εξ όλων των προσθέτων και μεταβλητών βαρών και εκφράζει την σε βάρος μεταφορική ικανότητα του πλοίου:
  Το σύνολο των μεταβλητών βαρών του πλοίου αποτελείται από :
  – το ωφέλιμο φορτίο πάσης φύσης
  – τα καύσιμα
  – το γλυκύ ύδωρ (πόσιμο και γενικής χρήσης)
  – το εφεδρικό τροφοδοτικό ύδωρ λεβήτων
  – τα υλικά και τρόφιμα
  – το πλήρωμα μετά των αποσκευών του
  – τους επιβάτες μετά των αποσκευών τους.

3. Σχέση Νεκρού βάρους (Dead Weight) και χωρητικότητας (Tonnage) πλοίου.
Καίτοι το νεκρό βάρος πλοίου (D.W.) είναι βάρος και η χωρητικότητα αυτού όγκος, μη υφιστάμενης μεταξύ των φυσικής σχέσης, εν τούτοις διαπιστώθηκε εκ πείρας ότι υφίσταται αριθμητική σχέση μεταξύ βάρους και χωρητικότητας για τα φορτηγά σκάφη. Κατ΄ αυτήν το Νεκρό βάρος (D.W.) είναι 1,5 φορά μεγαλύτερο της ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) και 2,5 – 3 φορές μεγαλύτερο της καθαρής χωρητικότητας (π.χ. σκάφος με Κ.Ο.Χ. 7.000 θα έχει D.W. 10.500 τον. περίπου).

Σημείωση:
Τον πλοιοκτήτη φορτηγού πλοίου ενδιαφέρει το D.W. του πλοίου. Κατά συνήθεια αυτό λαμβάνεται σαν βασικό μέγεθος κατά τις αγοραπωλησίες των πλοίων. Για τα επιβατηγά πλοία αντιθέτως σαν βασικό μέγεθος χρησιμοποιείται το εκτόπισμα, ως δίδον μεγαλυτέρους συγκριτικός αριθμούς χαρακτηρισμού του πλοίου εμπνέουν ούτω μεγαλυτέραν εμπιστοσύνη στους επιβάτες.

4. Καταμέτρηση πλοίων:

Για την καταμέτρηση δίδεται η πραγματική εικόνα των διαστάσεων του πλοίου και καθορίζεται η χωρητικότητά του.
Επιπροσθέτως δε βάσει των αποτελεσμάτων αυτής:

 • Επιτυγχάνεται η διάκριση των πλοίων εκ των πλοιαρίων και καθορίζεται η κλάση του νηολογίου.
 •  Υπολογίζονται τα ναυτιλιακά τέλη και τα δικαιώματα τα οποία καταβάλει το πλοίο για την παρ΄αυτού χρησιμοποίηση των λιμένων, Διωρύγων κ.λ.π.
 •  Καθορίζεται η σύνθεση του πληρώματος και το μισθολόγιο.

5. Πρωτόκολλο Καταμέτρησης πλοίων: (Certificate of Measurement)
Εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή ή από την ΕΕΠ (Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων) μετά την καταμέτρηση του πλοίου. Εκδίδεται σε 3 αντίτυπα. Απ΄ αυτά το ένα παραδίδεται στον πλοιοκτήτη και φυλάσσεται επί του πλοίου ως επίσημο ναυτιλιακό έγγραφο.
Εκτός των πιστοποιητικών καταμετρήσεων των εκδιδομένων υπό της ΕΕΠ, αναγνωρίζονται ως ισχύοντα και τα Πιστοποιητικά Καταμέτρησης τα εκδιδόμενα από τις αρμόδιες Αρχές Ξένων Κρατών, επί τη βάσει Διμερών Συμφωνιών του Ελληνικού Κράτους μετά των υπ΄ όψιν ξένων Κρατών .

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ