Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το πλαίσιο αρχών και πολιτικών της Ανώνυμος Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου-Α.Ε.ΔΙ.Κ που διαφυλάσσει τα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την Εταιρία (Προσωπικό, Διευθυντές, Διοικητικό Συμβούλιο, Μέτοχο, Προμηθευτές, Πελάτες, κρατικοί φορείς κ.α), με διαφάνεια. Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί η Εταιρεία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εναρμόνιση και προσαρμογή του, στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, μέσω αρχών, κριτηρίων και πολιτικών, υιοθετώντας αναγνωρισμένες πρακτικές, με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.

Οι βασικές αρχές της Διώρυγας Κορίνθου ως την Εταιρική Διακυβέρνηση είναι οι κάτωθι:

  • Δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κανόνων και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης με στόχο τη συνεχή βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
  • Καθιέρωση κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης της απόδοσης για αξιοκρατική και αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Σκοπός του Κώδικα  είναι να προωθήσει την καλή διακυβέρνηση με την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας. Η εφαρμογή του κώδικα θα πρέπει πάντα να αντιμετωπίζεται από την Εταιρεία ως μια διαδικασία που προσδίδει αξία όχι ως απλή άσκηση συμμόρφωσης.