Γενικές παρατηρήσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 1. Για τον υπολογισμό διοδίων και λοιπών δικαιωμάτων ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Ως Καθαρή Χωρητικότητα λαμβάνεται η Χωρητικότητα που εμφανίζεται στο International Tonnage Certificate του πλοίου.

 

1.2    Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν τα λιμάνια απόπλου και κατάπλου εφαρμόζεται το     τιμολόγιο της κατηγορίας ‘’Β’’.

 

1.3    Σε περίπτωση που δεν επιδειχθούν στον εντεταλμένο υπάλληλο της Διώρυγας τα                   επίσημα έγγραφα του πλοίου, για τον υπολογισμό των τελών διέλευσης, εφαρμόζεται το Άρθρο 15 του Κανονισμού Ναυσιπλοΐας και Χωρητικότητας της Διώρυγας Κορίνθου.

 

1.4    Σε περίπτωση που τα πολεμικά πλοία δεν είναι εφοδιασμένα με έγγραφα καταμέτρησης Καθαρής Χωρητικότητας, λαμβάνεται σαν βάση η Χωρητικότητα της Eπιφάνειας (Full Load) των πλοίων.

 

1.5    Για τα υποβρύχια λαμβάνεται σαν βάση η Χωρητικότητα της Eπιφάνειας (Surface-Standard).

 

1.6    Για τα ρυμουλκά και τα ναυαγοσωστικά λαμβάνεται σαν βάση το 70% της Oλικής Χωρητικότητας αυτών.

 

1.7   Για όλα τα πλοία που δεν έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Καταμέτρησης Καθαρής Χωρητικότητας και δεν ρυθμίζεται διαφορετικά ο καθορισμός των Τελών Διέλευσης τους, για τον καθορισμό των τελών ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία.

 

1.8    Οι προσαυξήσεις και μειώσεις ισχύουν για όλα τα δικαιώματα διέλευσης εκτός από τις περιπτώσεις όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο παρόν.

 

1.9  Σε περίπτωση που το L.O.A στα σκάφη αναψυχής δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθεί από τα επίσημα έγγραφα του σκάφους, τότε θα λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού το Μήκος (L) που αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα, προσαυξημένο ως εξής:

 

 

– Έως 9 μέτρα:              LOA = L

– 9-15 μέτρα:                 LOA = L+(L*15%)

15-25 μέτρα                LOA = L+(L*20%)

– ‘Άνω των 25 μέτρων   LOA = L+(L*25%)

 

 1. Τα πολεμικά και επιβατηγά πλοία έχουν προτεραιότητα στη διέλευση εφόσον η διαφορά άφιξης αυτών και των λοιπών πλοίων δεν υπερβαίνει τη μισή ώρα.

 

 1. Τα πλοία πρέπει να έχουν έτοιμη σκάλα για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των πλοηγών, καθώς και τους κατάλληλους κάβους για το ρυμουλκό. Σε αντίθετη περίπτωση το πλοίο δύναται να χάσει τη σειρά προτεραιότητάς του κατά την κρίση της Εταιρείας.

 

 1. Οι δαπάνες για την παροχή από την Εταιρεία άλλων υπηρεσιών που δεν προβλέπονται στο παρόν τιμολόγιο καταβάλλονται μετά από συμφωνία με την Εταιρεία.

 

 1. Για την απασχόληση δύο ρυμουλκών κατά τη ρυμούλκηση καταβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιώματα εις διπλούν.

 

 1. Για την απασχόληση περισσοτέρων του ενός πλοηγών καταβάλλονται πολλαπλώς τα αντίστοιχα δικαιώματα.

 

 1. Για πλωτά με Καθαρή Χωρητικότητα 0-100 ΚΚΧ η ρυμούλκηση είναι δυνατή και με άκατο της Εταιρείας.

 

 1. Τα σκάφη χωρίς κινητήρα ρυμουλκούνται υποχρεωτικώς.

 

 1. Απαλλάσσονται από την καταβολή τελών τα Ελληνικά Πολεμικά Πλοία κατ’ εφαρμογή της διάταξης παρ.2 του άρθρου 8 του Νόμου 1067/80.

 

 1. Για όσα πλοία οι Πλοίαρχοι δηλώνουν ψευδή στοιχεία αναφορικά με την Καθαρή Χωρητικότητα, το Ολικό Μήκος και τους Λιμένες Απόπλου και Κατάπλου ή απομακρύνονται χωρίς να καταβάλλουν τα Τέλη Διέλευσης, εκτός από τη μη εισπραχθείσα διαφορά θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 100% της διαφοράς αυτής και θα ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.

 

 1. Τα Τέλη Διέλευσης δύναται να πληρωθούν και στις εγκαταστάσεις της Διώρυγας κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρείας στο V.H.F. Κανάλι 11 ή τηλεφωνικά.

 

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Τα πλοία, που δε διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και τις προϋποθέσεις απαλλαγής πληρωμής Φ.Π.Α., θα επιβαρύνονται με τον αντίστοιχο συντελεστή που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο – αποφάσεις Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

 1. Σε όλες τις κατηγορίες 30% εάν πρόκειται για ακυβέρνητο πλοίο.
 2. Σε όλες τις κατηγορίες 20% για πλοία με κλίση άνω των 3 μοιρών.

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Κατόπιν εμπεριστατωμένης/τεκμηριωμένης  εισήγησης της Υπηρεσίας και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να παρέχονται ειδικά εκπτωτικά προγράμματα τα οποία θα επιβραβεύουν:

 

– τις συχνές διελεύσεις, (Αφορά τις κατηγορίες τιμολογίου Β & Γ και υπό προϋποθέσεις τις κατηγορίες ΣΤ και Σ1)

– τους πιστούς  και τακτικούς πελάτες, (Αφορά τις κατηγορίες τιμολογίου Β & Γ )

– τον προγραμματισμό των Διελεύσεων (ΕΤΑ΄ς) μέσω της χρησιμοποίησης της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΕΔΙΚ

– την Αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το προηγούμενο διαχειριστικό έτος με την μορφή πιστωτικού τιμολογίου λόγω τζίρου. (Αφορά ναυτιλιακές εταιρείες, πλοιοκτήτες, ναυτιλιακούς πράκτορες με εξαίρεση των διελεύσεων της Α Κατηγορίας Τιμολογίου)

– την ενίσχυση της Γ΄ Κατηγορίας Τιμολογίου